Καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους: εξισορροπώντας ευελιξία και προστασία 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Ο εισηγητής της έκθεσης, Ενρίκε Καλβέτ Τσαμπόν  

Το Κοινοβούλιο προτείνει τη βελτίωση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας των όρων εργασίας σε όλη την ΕΕ.

Στις 16 Απριλίου, το ΕΚ ενέκρινε νέους κανόνες για τη θέσπιση νέων ελάχιστων δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας, των ωρών εργασίας και των περιοριστικών συμβάσεων. Οι κανόνες επιβάλλουν επίσης την καλύτερη ενημέρωση όλων των νέων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων με άτυπες συμβάσεις ή σε μη παραδοσιακά επαγγέλματα, σχετικά με τις ευθύνες τους και τις συνθήκες εργασίας. Τα κράτη μέλη θα έχουν τρία έτη από την έναρξη ισχύος της οδηγίας προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της.

Ζητήσαμε περισσότερες πληροφορίες από τον εισηγητή της έκθεσης, Ενρίκε Καλβέτ Τσαμπόν (Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, Ισπανία).


Η αυξανόμενη ευελιξία και ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας έχει οδηγήσει σε νέες και άτυπες μορφές απασχόλησης. Ποια είναι τα οφέλη και οι προκλήσεις αυτής της τάσης;


Οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση οδηγούν σε νέες μορφές απασχόλησης, ακόμα και σε μία νέα αντίληψη περί εργασίας, ενώ δοκιμάζουν τις αγορές εργασίας μας, τα όρια που θέτουν οι κανόνες εργατικού δικαίου και η κοινωνική προστασία. Τα πλεονεκτήματα μπορεί να είναι πολλά: δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την άφιξη πιο ευέλικτων, ευφάνταστων και ευπροσάρμοστων μορφών απασχόλησης. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρώπη θέλει να αποφύγει κάθε είδος εκμετάλλευσης και έλλειψης προστασίας, κάτι που θα ήταν ασυμβίβαστο με το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, κυρίως όσον αφορά τους εργαζομένους με άτυπες συμβάσεις εργασίας. Εν συντομία, καταφέραμε να βρούμε μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και προστασίας των εργαζομένων.Η άφιξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων σημαίνει ότι δεν είναι σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών εργαζομένων. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν για πλατφόρμες όπως είναι η Uber και η Deliveroo;


Οι νέοι κανόνες ισχύουν για τον εργαζόμενο που έχει αμειβόμενη απασχόληση υπό τη διεύθυνση άλλου προσώπου από το οποίο εξαρτάται. Οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγων κανόνων. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι αποτέλεσαν το κύριο κίνητρο πίσω από αυτή την οδηγία. Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους, το Κοινοβούλιο καθιστά σαφές ότι εξαιρούνται οι ανεξάρτητοι αυτοαπασχολούμενοι που εργάζονται σε εθελούσια βάση. Είναι μία θέση που προασπίστηκα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο.


Τι αλλάζει σε σχέση με τους τωρινούς κανόνες;


Η νέα οδηγία καθορίζει μία ελάχιστη καθολική βάση κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη: αυτή είναι η μεγάλη της καινοτομία. Τα δικαιώματα αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως η απαρχή ενός πλαισίου για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, το οποίο είναι αναγκαίο για την ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.


Ειδικότερα, θα ήθελα να υπογραμμίσω την προθεσμία της δοκιμαστικής περιόδου, που δεν μπορεί, κατά γενικό κανόνα, να υπερβεί τους έξι μήνες ̇ το δικαίωμα εργασίας για άλλους εργοδότες, σε συνδυασμό με την απαγόρευση των λεγόμενων «ρητρών αποκλειστικότητας» ή του «ασυμβίβαστου»̇ το δικαίωμα στην δωρεάν επαγγελματικής κατάρτιση εντός εργάσιμων ωρών̇ και το δικαίωμα σε συγκεκριμένες εγγυήσεις που παρέχουν ελάχιστη προβλεψιμότητα εργασίας για μορφές απασχόλησης που είναι απρόβλεπτες από τη φύση τους, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των συμβάσεων περιστασιακής απασχόλησης.


Όσον αφορά την εργασία κατά παραγγελία, το Κοινοβούλιο πρότεινε την αποζημίωση των εργαζομένων εάν οι εγγυημένες ώρες ακυρωθούν πέρα τη συμφωνηθείσα προθεσμία.

Η συνέντευξη αυτή δημοσιεύτηκε στις 15 Νοεμβρίου 2018 κι ενημερώθηκε στις 17 Απριλίου 2019, μετά την τελική ψηφοφορία του Κοινοβουλίου επί της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο.