Η πολιτική της ΕΕ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (βίντεο) 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Η ΕΕ θέλει να διατηρήσει και να βελτιώσει τον πλούτο της βιοποικιλότητας για να διαφυλάξει τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και την ανθρώπινη ζωή, Μάθετε πώς στο βίντεο μας.

Τον Μάιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική βιοποικιλότητας με ορίζοντα το 2030, κατόπιν έκκλησης του Κοινοβουλίου για αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων απώλειας της βιοποικιλότητας και τη θέσπιση νομικά δεσμευτικών στόχων.

Κατά την ολομέλεια του Ιουνίου 2021, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του σχετικά με την "Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας", επιμένοντας ότι η εφαρμογή της πρέπει να συνάδει με τις άλλες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής "Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο".

Διαβάστε περισσότερα για τη σημασία της βιοποικιλότητας. 

Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: τι περιλαμβάνει;

 

Θέσπιση στόχων βιοποικιλότητας σε επίπεδο ΕΕ

Η ΕΕ έχει θεσπίσει νέους στόχους για την επόμενη δεκαετία, στα πλαίσια της στρατηγικής βιοποικιλότητας ΕΕ με ορίζοντα το 2030.

 

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν θερμά τους ευρωπαϊκούς στόχους προστασίας του 30% τουλάχιστον των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ (δάση, υγροβιότοποι, τυρφώνες, λειμώνες και παράκτια οικοσυστήματα) αλλά και την πιο αυστηρή προστασία του ένα τρίτου τουλάχιστον αυτών των περιοχών, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των πρωτογενών και των υπεραιωνόβιων δασών που σώζονται μέχρι σήμερα.

 

Θέλουν οι στόχοι αυτοί να είναι δεσμευτικοί και να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Ιβηρικός λύγκας, είδος υπό εξαφάνιση  

Αποκατάσταση της φύσης

 

Το Κοινοβούλιο χαιρέτισε επίσης την πρόταση θέπισης δεσμευτικών στόχων για την αποκατάσταση της φύσης, ζητώντας να αποκατασταθεί τουλάχιστον το 30% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ.

Αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού των επικονιαστών


Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι η μείωση των επικονιαστών δεν απειλεί μόνο τη βιοποικιλότητα αλλά και την επισιτιστική ασφάλεια, κάνοντας έκκληση για επείγουσα αναθεώρηση της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές, προκειμένου να συμπεριληφθεί ένα φιλόδοξο πανευρωπαϊκό πλαίσιο παρακολούθησής τους, με σαφείς στόχους και δείκτες.

Βιοποικιλότητα σε αστικές περιοχές


Οι πράσινες αστικές περιοχές μπορούν να στηρίξουν τη βιοποικιλότητα και να συμβάλουν στην αύξηση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας του πληθυσμού, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπές της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τον οικολογικό προσανατολισμό των πόλεων και καλούν την Επιτροπή να θέσει φιλόδοξους στόχους για την αστική βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων:

- τη θέσπιση ελάχιστου ποσοστού πράσινων στεγών σε νέα κτίρια

- τη στήριξη της αστικής γεωργίας

- την απαγόρευση χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων

- την ελάττωση της χρήσης λιπασμάτων σε αστικές πράσινες περιοχές

Μειώνοντας το αντίκτυπο της γεωργίας


Οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν επίσης τους στόχους του 2030 για τη μετατροπή του 25% της γεωργικής γης σε βιολογικές καλλιέργειες, που αναμένεται να αυξηθεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Συμφώνησαν με τους στόχους της Επιτροπής για τη μείωση:

  • της χρήσης των πιο επικίνδυνων και χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50%
  • της χρήσης λιπασμάτων κατά 20%
  • της απώλειας θρεπτικών συστατικών κατά 50% έως το 2030

 

Τι έχει γίνει για την προστασία της βιοποικιλότητας και των απειλούμενων ειδών στην Ευρώπη;


Μέχρι τώρα, η ΕΕ έκανε συνεχείς προσπάθειες για την προστασία της βιοποικιλότητας στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιοποικιλότητας 2020, η οποία καθιερώθηκε το 2010.

Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020


  • Η οδηγία για τα πτηνά στοχεύει στην προστασία των 500 ειδών άγριων πτηνών που ζουν στο φυσικό περιβάλλον της ΕΕ.

  • Η οδηγία για τους οικοτόπους διασφαλίζει τη διατήρηση ενός ευρέος φάσματος σπάνιων, απειλούμενων ή ενδημικών ειδών ζώων και φυτών, συμπεριλαμβανομένων περίπου 200 σπάνιων και χαρακτηριστικών τύπων οικοτόπων.

  • Το Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, με βασικούς τόπους αναπαραγωγής και ανάπαυσης για σπάνια και απειλούμενα είδη και σπάνια είδη φυσικών οικοτόπων.

  • Η πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές στοχεύει στην αντιμετώπιση της μείωσης των επικονιαστών στην ΕΕ και συμβάλλει στις παγκόσμιες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί στον τομέα της διατήρησης, εστιάζοντας στην κάλυψη των γνωστικών κενών, στην αντιμετώπιση των αιτίων και στην ευαισθητοποίηση.

Επιπλέον, το πρόγραμμα European Life έφερε πίσω τον ιβηρικό λύγκα και το βουλγαρικό μικρότερο γεράκι ενώ βρίσκονταν υπό εξαφάνιση.


Διαβάστε περισσότερα για τα απειλούμενα είδη στην Ευρώπη.