Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Εάν θέλει η ΕΕ να ενισχύσει την ετοιμότητά της, και εάν επιθυμεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της και να καταστήσει την οικονομία της ευρωζώνης περισσότερο ανθεκτική σε κρίσεις, τότε θα πρέπει να κάνει πλήρη χρήση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Και για να προχωρήσει ακόμη περαιτέρω, θα πρέπει να προβεί σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Αυτά ήταν το βασικά μηνύματα των τριών σχετικών ψηφισμάτων που ενέκρινε το ΕΚ την Πέμπτη.

Το πρώτο ψήφισμα, που συντάχθηκε από τη Mercedes Bresso (Σοσιαλιστές, Ιταλία) και τον Elmar Brok (ΕΛΚ, Γερμανία) εστιάζει στην αξιοποίηση της υπάρχουσας Συνθήκης της Λισαβόνας. Προτείνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:


 • τη μετατροπή του Συμβουλίου σε πραγματικό νομοθετικό σώμα μέσω της μετατροπής των υφιστάμενων ειδικευμένων νομοθετικών συνθέσεων του Συμβουλίου σε προπαρασκευαστικά όργανα, όπως συμβαίνει με τη λειτουργία των επιτροπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 • τον ορισμό από κάθε κράτος μέλος τουλάχιστον τριών υποψηφίων και των δύο φύλων, για την κάλυψη των θέσεων των Επιτρόπων

 • την πλήρη υιοθέτηση από το Συμβούλιο της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, στον βαθμό του δυνατού δυνάμει των Συνθηκών, ώστε να αποφευχθεί το μπλοκάρισμα σημαντικών νομοσχεδίων και να επιταχυνθεί η νομοθετική διαδικασία

 • τη σύσταση ενός μονίμου Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας με στόχο τον συντονισμό των πολιτικών άμυνας των κρατών μελών

Η Mercedes Bresso δήλωσε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται μια λαϊκίστικη επανάσταση. Χρειάζεται ειρήνη και προσαρμογή στις ανάγκες της εποχής μας. Αυτό σημαίνει αντιμετώπιση των δημοκρατικών προκλήσεων, παροχή στους πολίτες μιας κοινωνικής και δημοσιονομικής προστασίας, υπεράσπιση του δικαιώματός τους στην ασφάλεια και τήρηση των ηθικών μας υποχρεώσεων προς τους γείτονές μας.»


Ο Elmar Brok δήλωσε τα εξής: «Οι πολίτες περιμένουν από την Ευρώπη να τους δώσει λύσεις και είναι θυμωμένοι γιατί δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες απαντήσεις. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία μπορούν να λυθούν μόνο με κοινή προσπάθεια.  Η Συνθήκη της Λισαβόνας προσφέρει πολλές δυνατότητες για να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο αποτελεσματική και να ενισχύσουμε τη διαφάνεια».


Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 329 ψήφους υπέρ, 223 κατά και 83 αποχές.


Φιλόδοξη μεταρρύθμιση των Συνθηκών


Το δεύτερο ψήφισμα, του Guy Verhofstadt (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο), εξετάζει τους πιθανούς τρόπους περαιτέρω βελτίωσης και προτείνει διάφορες μεταρρυθμίσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας στους τομείς της οικονομικής διακυβέρνησης, της εξωτερικής πολιτικής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της διαφάνειας. Για παράδειγμα:


 • προτείνει να δημιουργηθεί θέση υπουργού Οικονομικών της EE και να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δυνατότητα να διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, η οποία θα συνοδεύεται και από έναν προϋπολογισμό της ζώνης του ευρώ

 • υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει μία, ενιαία έδρα

 • προτείνει τη μείωση του αριθμού των Επιτρόπων, καθώς και τη μείωση του αριθμού των αντιπροέδρων της Επιτροπής σε δύο

 • θεωρεί ότι πρέπει να επιτραπεί στους πολίτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ να ψηφίζουν άμεσα τους υποψήφιους των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής

«Οι προτάσεις μας αυτές δείχνουν πώς μπορεί να βελτιωθεί η Ευρώπη. Όταν εφαρμοστούν, το ερώτημα που θα τεθεί θα αφορά τα επόμενα βήματα. Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να έχουμε μία ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα την άνθιση των τοπικών και εθνικών δημοκρατιών. Στην πραγματικότητα πιστεύω ότι το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο», δήλωσε κ. Verhofstadt.


Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 283 ψήφους υπέρ, 269 κατά και 83 αποχές.


Ενίσχυση της ευρωζώνης


Στο τρίτο ψήφισμα, οι Reimer Böge (ΕΛΚ, Γερμανία) και Pervenche Berès (Σοσιαλιστές, Γαλλία) προτείνουν την σύγκλιση των οικονομιών της ζώνης του ευρώ και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους έναντι των κρίσεων που προκαλούν εξωτερικοί παράγοντες. Προτείνουν μια στρατηγική σύγκλισης που θα χρηματοδοτείται από έναν ειδικό προϋπολογισμό της ευρωζώνης, ο οποίος με τη σειρά του θα χρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη της και θα διατίθεται υπό σαφείς όρους. Οι βασικές προτάσεις του ψηφίσματός τους περιλαμβάνουν τα εξής:


 • την ενίσχυση της δημοσιονομικής ικανότητας της ΕΕ ώστε αυτή να αποτελείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) και μία ειδική, πρόσθετη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ, που θα χρηματοδοτείται από τα μέλη της ως μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού

 • ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, που θα αναπτυχθεί σταδιακά μέσα από τον ΕΜΣ και το οποίο θα διαθέτει επαρκή δανεισμό και ικανότητες δανεισμού και μια σαφώς καθορισμένη εντολή για να απορροφά τις οιεσδήποτε οικονομικές κρίσεις

 • έναν κώδικα σύγκλισης: πέντε χρόνια για να πληρωθούν τα κριτήρια σύγκλισης στους τομείς της φορολογίας, της αγοράς εργασίας, των επενδύσεων, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής

 • διακυβέρνηση: ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, συγχώνευση των καθηκόντων του προέδρου του Eurogroup και του αρμόδιου Επιτρόπου για θέματα οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων, και προσθήκη ενός υπουργού Οικονομικών

«Η σταθεροποίηση της ευρωζώνης θα ωφελήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις μας θα θέσουν τη βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχουν επίσης ανταποκριθεί θετικά στις ιδέες μας», δήλωσε ο κ Böge.


Η κα Berès δήλωσε τα εξής: «Εξήντα χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, το πνεύμα των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναθερμανθεί. Η δημιουργία ενός ξεχωριστού  προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ θα αποτελέσει ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, σε μια εποχή που είναι επείγουσα η ανάγκη να διατηρηθεί η ακεραιότητα του ευρώ. Η αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή κρίση, η απορρόφηση των μακροοικονομικών σοκ που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ευρωζώνη στο σύνολό της και η προώθηση της σύγκλισης, μαζί με τη χρήση ενός τέτοιου εργαλείου θα βοηθήσουν στη στήριξη του κοινού νομίσματος και στην επίτευξη πλήρους απασχόλησης στην Ένωση»


Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 304 ψήφους υπέρ, 255 κατά και 68 αποχές.


Όλες οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν μέρος ενός πακέτου προτάσεων του Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της ΕΕ, ενόψει και της 60ης επετείου από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης.