Τι είναι οι πολιτικές ομάδες και πώς σχηματίζονται; 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

  • μια πολιτική ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 25 ευρωβουλευτές προερχόμενους από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών (δηλ. τουλάχιστον 7)
  • σχηματίζοντας μια πολιτική ομάδα, οι ευρωβουλευτές αποδέχονται εξ ορισμού ότι έχουν πολιτική συγγένεια – πολιτική δήλωση, η οποία ορίζει τους στόχους της ομάδας συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση που αποστέλλεται στον Πρόεδρο
  • οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν στις 27 Μαΐου
  • για να αναγνωριστούν μέχρι τις 2 Ιουλίου, οι πολιτικές ομάδες πρέπει να κοινοποιήσουν τη σύστασή τους μέχρι τη 1 Ιουλίου
  • πολιτικές ομάδες μπορούν να συσταθούν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της νομοθετικής περιόδου

.