Πώς διορίζονται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και οι Επίτροποι; 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Πρόεδρος της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η πρώτη ευκαιρία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η δεύτερη σύνοδος της ολομέλειας του Ιουλίου (15 - 18 Ιουλίου).

Μετά τις εκλογές, μία από τις πρώτες ενέργειες του νέου Κοινοβουλίου είναι η εκλογή του επόμενου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ). Τα κράτη μέλη ανακηρύσσουν τον υποψήφιο για τη θέση, αλλά για την ανακήρυξη αυτή θα πρέπει να λάβουν υπόψη το αποτέλεσμα των Ευρωπαϊκών Εκλογών. Το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει το νέο Πρόεδρο της Επιτροπής με απόλυτη πλειοψηφία (δηλ. με το μισό του συνόλου των ευρωβουλευτών συν μία ψήφο). Αν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προτείνουν άλλο υποψήφιο εντός ενός μήνα (το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία). Για τις εκλογές του 2014, το Κοινοβούλιο εγκαθίδρυσε το σύστημα των κορυφαίων υποψηφίων. Κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ανακηρύσσει υποψήφιο για την Προεδρία της Επιτροπής και το κόμμα που αναδεικνύεται ισχυρότερο στις εκλογές και συγκεντρώνει πλειοψηφία το Κοινοβούλιο μπορεί να προτείνει τον υποψήφιο του Κοινοβουλίου για την ηγεσία της Επιτροπής.

Επίτροποι

Οι υποψήφιοι για τα υπόλοιπα χαρτοφυλάκια της Επιτροπής πρέπει να περάσουν από «σκληρή» διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμφωνία με τον εκλεγέντα ως Πρόεδρο της Επιτροπής, υιοθετεί λίστα υποψηφίων Επιτρόπων, έναν ή μία για κάθε κράτος μέλος. Αυτοί οι προτεινόμενοι Επίτροποι εμφανίζονται ενώπιον των σχετικών κοινοβουλευτικών επιτροπών ανάλογα με τους αναμενόμενους τομείς αρμοδιότητάς τους, με τις ακροάσεις να πραγματοποιούνται μάλλον τον Οκτώβριο. Κάθε επιτροπή έπειτα συνεδριάζει για να συντάξει την αξιολόγηση της επίδοσης και των προσόντων των υποψηφίων, η οποία αποστέλλεται στη συνέχεια στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών προωθεί τις επιστολές αξιολόγησης στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και η Διάσκεψη των Προέδρων επιλέγει αν θα ολοκληρώσει την ακροαματική διαδικασία. Μια αρνητική αξιολόγηση μπορεί να προκαλέσει την απόσυρση υποψηφίου από τη διαδικασία. Η σύνθεση της Επιτροπής στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, πρέπει να επικυρωθεί σε μία και μόνη ψηφοφορία έγκρισης από το Κοινοβούλιο. Αφού ο Πρόεδρος και οι Επίτροποι εγκριθούν από το Κοινοβούλιο, διορίζονται επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί με ειδική πλειοψηφία.

Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής κάποιου χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής, πλήρωσης κενής θέσης ή διορισμού νέου Επιτρόπου μετά την προσχώρηση κάποιου νέου κράτους μέλους, ο εν λόγω Επίτροπος θα πρέπει επίσης να υποβληθεί στην ίδια ακροαματική διαδικασία από τη σχετική κοινοβουλευτική επιτροπή.

.