Πόσα μέλη θα έχει κάθε επιτροπή; 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Κατά την 8η νομοθετική περίοδο, οι επιτροπές απαρτίζονταν από 25 έως 73 τακτικά μέλη και αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών μελών. Η αριθμητική σύσταση των επιτροπών για την 9η νομοθετική περίοδο θα αποφασιστεί στην πρώτη σύνοδο της ολομέλειας βάσει της πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων.

.