Ερωταπαντήσεις για τη μετάβαση από την 8η στην 9η νομοθετική περίοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι πληροφορίες αυτές είναι συμπληρωματικές προς τον Φάκελο για τα ΜΜΕ για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές 2019 - διαθέσιμος στο διαδίκτυο:

https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/elections-press-kit

.