Αλλαγές στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και υποεπιτροπές 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Η νέα σύνθεση θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Ο αριθμός των μελών που συμμετέχουν στις επιτροπές και τις υποεπιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω.


AFET

Εξωτερικές Υποθέσεις

71

AGRI

Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου

48

BUDG

Προϋπολογισμοί

41

CULT

Πολιτισμός και Παιδεία

31

DEVE

Ανάπτυξη

26

ECON

Οικονομική και Νομισματική Πολιτική

60

EMPL

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

55

ENVI

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων

81 (+5)

IMCO

Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών

45

INTA

Διεθνές Εμπόριο

43 (+2)

ITRE

Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια

78 (+6)

JURI

Νομικά Θέματα

25

LIBE

Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

68

REGI

Περιφερειακή Ανάπτυξη

43

TRAN

Μεταφορές και Τουρισμός

49

AFCO

Συνταγματικές Υποθέσεις

28

PECH

Αλιεία

28

PETI

Αναφορές

35

FEMM

Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων

35

CONT

Έλεγχος του Προϋπολογισμού

30

DROI

Ανθρώπινα Δικαιώματα

30

SEDE

Ασφάλεια και Άμυνα

30Οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου θα αποφασίσουν τη σύνθεση κάθε επιτροπής και υποεπιτροπής μετά την έναρξη της θητείας των νέων ευρωβουλευτών. Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΚ (Άρθρο 209), η σύνθεσή τους πρέπει να αντικατοπτρίζει, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, το σύνολο του Κοινοβουλίου. Διαβάστε περισσότερα εδώ.


Ορισμένες επιτροπές και υποεπιτροπές θα πρέπει επίσης να εκλέξουν νέους προέδρους, αντιπροέδρους και συντονιστές, διότι οι Βρετανοί ευρωβουλευτές που έχουν επιλεγεί στις θέσεις αυτές θα τις εγκαταλείψουν στις 31 Ιανουαρίου 2020.


Οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι που θα πρέπει να αντικατασταθούν είναι:


Chris DAVIES (RE, ΗΒ), Πρόεδρος, Αλιεία

Lucy NETHSINGHA (RE, ΗΒ), Πρόεδρος, Νομικά Θέματα

Seb DANCE (Σοσιαλιστές, ΗΒ), Αντιπρόεδρος, Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων

Julie WARD (Σοσιαλιστές, ΗΒ), Αντιπρόεδρος, Πολιτισμός και Παιδεία

Irina VON WIESE (Σοσιαλιστές, ΗΒ), Αντιπρόεδρος, Ανθρώπινα Δικαιώματα (υποεπιτροπή)


Οι συντονιστές που θα πρέπει να αντικατασταθούν είναι:


Shaffaq MOHAMMED (RE, ΗΒ), Αναπληρωτής Συντονιστής, Πολιτισμός και Παιδεία

Jude KIRTON-DARLING (Σοσιαλιστές, ΗΒ) Συντονίστρια, Αναφορές

Irina VON WIESE (RE, ΗΒ), Συντονίστρια, Ανθρώπινα Δικαιώματα (υποεπιτροπή)

Geoffrey VAN ORDEN (Συντηρητικοί, ΗΒ), Συντονίστρια, Ασφάλεια και Άμυνα (υποεπιτροπή)