Parlamendiliikmete assistentide töölevõtmine 

Parlamendiliikmetel on õigus parlamendi määratud eelarve piires endale ise töötajaid valida. 2020. aastal oli iga parlamendiliikme kohta isiklike assistentide palkamiseks ette nähtud maksimaalselt 25 442 eurot kuus. Seda raha ei maksta välja parlamendiliikmele endale.


Parlamendiige võib palgata mitut liiki assistente.

  • Brüsselis (või Luxembourgis või Strasbourgis) asuvate registreeritud assistentide lepinguid haldab vahetult parlamendi administratsioon ja nendele kohaldatakse samu teenistustingimusi, nagu on ELi ajutistel töötajatel. Üks parlamendiige tohib tööle võtta kuni kolm (teatavatel tingimustel neli) registreeritud assistenti. Vähemalt neljandik eelarvest tuleb kasutada registreeritud assistentide töö tasustamiseks.
  • Oma koduriigis võib parlamendiliige palgata ka kohalikke assistente. Nende lepinguid haldavad kvalifitseeritud makseagendid, kes peavad tagama maksude ja sotsiaalkindlustuse nõuete täpse täitmise. Kohalike assistentide tasustamiseks võib kasutada kuni 75% eelarvest.

Registreeritud assistentide ja kohalike assistentide palkamisele lisaks tohib kuni neljandiku eelarvest kasutada parlamendiliikme valitud teenuseosutajate teenuste (näiteks tellitud eksperdiuuringud) eest tasumiseks.


Assistentidelt nõutakse, et nad hoiduksid parlamendivälisest tegevusest, mis võib tekitada huvide konflikti. Alates 2009. aastast ei ole parlamendiliikmel lubatud tööle võtta lähisugulasi.


Kõikide assistentide nimed ja ärinimed avaldatakse nende lepingu kehtivuse ajaks Euroopa Parlamendi veebisaidil, välja arvatud juhul, kui assistendile on tema taotlusel tehtud erand, mis peab olema põhjendatud tema isikliku julgeoleku kaalutlustega.