Parlamendiliikmete volituste kontrollimine 

Vastvalitud parlamendiliikmete volitusi kontrollitakse, et veenduda, et nad ei pea mõnda teist ametit, mida pole lubatud täita olles Euroopa Parlamendi liige.

Euroopa Parlamendi liige ei tohi näiteks kuuluda Euroopa Liidu liikmesriigi valitsusse ega parlamenti, töötada Euroopa Komisjonis või olla Euroopa Kohtu liige. Samuti ei tohi parlamendiliige kuuluda Euroopa Keskpanga direktorite nõukokku, ega olla Euroopa Kontrollikoja ega Euroopa Investeerimispanga liige. Parlamendiliikmed ei tohi ELi institutsioonide ega ELi aluslepingute kohaselt olla ka ELi vahendite haldamiseks moodustatud organite tegevametnikud.

Pärast valimistulemuste kinnitamist teatavad liikmesriigid Euroopa Parlamendile valitute nimed ning president palub liikmesriikide pädevatel asutustel kontrollida, et nende amet sobiks Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Lisaks peavad parlamendiliikmed, kelle valimisest on parlamendile teatatud, enne ametisse asumist esitama kirjaliku deklaratsiooni selle kohta, et neil ei ole ühtki Euroopa Parlamendi liikme ametiga ühitamatut ametit. Deklaratsioon tuleb esitada hiljemalt kuus päeva enne parlamendi avaistungit.

Seejärel kontrollib vastvalitud parlamendiliikmete volitusi Euroopa Parlamendi õiguskomisjon, mis teeb otsuse liikmesriikide esitatud teabe põhjal. Otsus edastatakse presidendile, kes annab sellest järgmisel istungil täiskogule teada. Lisaks volituste kontrollimisele otsustab parlament, kuidas lahendada vaidluseid, mis võivad tekkida 20. septembri 1976. aasta akti alusel otsese üldise valimisõiguse kohta (kuid mitte nendes küsimustes, mis puudutavad riigisiseseid valimiseeskirju).

Kui on kindlaks tehtud, et parlamendiliikmel on muu, Euroopa Parlamendi liikme ametiga ühitamatu amet, loeb parlament ametikoha vabaks.