Ettepanekud võitlemaks agressiivse maksuplaneerimisega 

 
 
Maksumäärad ja maksutulu  

Meetmed võitlemaks peamiste praktikatega, mida suurfirmad kasutavad maksudest kõrvalehoidumiseks, olid täiskogul arutelul teisipäeval, 7. juunil, 2016. Üheks näiteks on intressimaksete mahaarvamisele limiidi seadmine. Parlamendi seisukohad maksustamise vältimise vastu suunatud direktiivi osas läbisid istungitesaalis hääletuse 8. juunil. Anname õigusloomest ülevaate, meie infograafik näitab liikmesriikide kaupa ettevõtete tulumaksumäära ja firmadelt kogutud maksutulu.

Maksude vältimise vastu suunatud direktiiv lähtub põhimõttest, et maksud tuleb maksta seal, kus teenitakse tulu. Euroopa Komisjoni esitatud ettepanekud põhinevad Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) tegevuskaval maksubaasi vähendamise ja kasumite kõrvalesuunamise (BEPS) vastu. Euroopa Liidus on tegemist seni kõige kaugeleulatuvamate algatustega agressiivse maksuplaneerimise kärpimiseks.


Õigusloome koondab kuus olulist meedet võitlemaks ettevõtete poolse maksudest kõrvalehoidumisega. Lisaks on ära toodud selged definitsioonid mõistetele nagu "püsiv tegevuskoht", "maksuparadiis" ja "minimaalne majanduslik sisu". Seni on need mõisted olnud vabalt tõlgendatavad ja võimaldanud eri riikides erinevat kohtlemist.


"Heal järjel rahvusvahelised suurfirmad hoiduvad kõrvale õiglasest panusest maksude maksmisel. Samal ajal nõutakse töötajatelt, pensionäridelt ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtetelt aina rohkem. See on vastuvõetamatu," ütleb sotsiaaldemokraate ja Belgiat esindav EP raportöör Hugues Bayet.


Direktiivi osas omab ainuotsustusõigust liikmesriike esindav ELi Nõukogu, parlamendi raport täidab nõuandvat rolli.


Firmasisene laenamine


Parlament peab oluliseks võidelda firmasisese laenamisega, mis on üks peamiseid viise, kuidas ettevõtted näitavad madalat kasumit ja hoiduvad nii maksude maksmisest. Selle vältimiseks tuleb seada limiidid intressimaksete mahaarvamisele.


Mida kujutab endast intressimaksete mahaarvamine? Mingis mõttes võib seda võrrelda paljudes riikides inimestele antud õigusega arvestada oma kodulaenuintressid maha maksustatavast tulust.

Kliki suurendamiseks (allikas: Euroopa Komisjon)  

Ettevõtete puhul toimib skeem järgmiselt. Euroopa Liidus tegutsev suurfirma loob allüksuse kuskil, kus kehtivad madalad maksumäärad. Tütarfirma annab seejärel grupile laenu "ülepingutatud" intressimääraga. See tähendab, et ELis asuv emafirma maksab suuri summasid intresse. Intressimaksed on aga firmadel tavaliselt lubatud maksustatavast tulust maha arvata.


Pärast intresside maksmist ja intressimaksete mahaarvamist jääb grupile kätte vähe või üldse mitte tulu ning selle pealt tasutav maks on minimaalne. Seejuures jääb intresside liigutamisega raha samasse gruppi.


Nüüd soovib EL seada intressimaksete mahaarvamisele maksuaasta lõikes limiidi. Euroopa Komisjoni ettepaneku järgi ei saaks ettevõtted arvata oma sissetulekust maha rohkem kui 30 protsenti. Täiskogul toimunud hääletusel ütlesid saadikud, et limiit peaks olema 20 protsenti või kaks miljonit eurot (oleneb kumb on kõrgem).


Infograafik

 

Meie infograafik näitab maksimaalset ettevõte tulumaksumäära liikmesriikide kaupa. Infograafiku teises osas on ära toodud ettevõtete sissetulekutelt või kasumilt saadud maksutulu ja vastav panus riigi sisemajanduse koguprodukti.