Maksustamise vältimine: hargmaised ettevõtjad hakkavad maksma makse seal, kus kasum teenitakse 

 
 
Maksustamise vältimine: hargmaised ettevõtjad hakkavad maksma makse seal, kus kasum teenitakse  

Äriühingud kasutavad maksusüsteemide vahelisi lünki maksustamise vältimiseks, nt paigutades kasumi ümber madalamate maksumääradega ELi riikidesse. Uued ELi eeskirjad teeksid sellele lõpu.

Euroopa Parlamendi liikmed hääletasid 15. märtsil kava üle kehtestada ELis äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas. See raskendaks äriühingutel kasumi ümberpaigutamist madalama äriühingu tulumaksu määraga liikmesriikidesse.

 

Lõpp agressiivse maksuplaneerimise skeemidele

 

Äriühingu tulumaksu ühtset konsolideeritud maksubaasi reguleeriva õigusraamistiku raportöör Alain Lamassoure (PPE, Prantsusmaa) väljendas heameelt asjaolu üle, et Euroopa Komisjon tõi hiljuti välja agressiivse maksuplaneerimisega seotud liikmesriigid, kelle seas on Belgia, Küpros, Ungari, Iirimaa, Luksemburg, Malta ja Madalmaad.

 

Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas on nii oluline seetõttu, et selle abil „nurjatakse kõik katsed kasutada agressiivse maksuplaneerimise skeeme, mille abil tõmmatakse maksutulud kunstlikult mõnda liikmesriiki teiste liikmesriikide arvel,“ ütles ta.

 

„Liikmesriikide ja ELi juhid on hakanud aru saama, et praegused süsteemid on iganenud ning kodanikele ja väikeettevõjatele kahjulikud. Impulss on antud, me jätkame surve avaldamist,“ ütles Paul Tang (S&D, Madalmaad).

Kuidas reeglid toimima hakkaksid

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku, et liikmesriigid rakendaksid järjest kaks õigusakti:

 

  • 1. etappäriühingu tulumaksu ühtne maksubaas: üks eeskirjade kogum äriühingu maksustatava kasumi arvutamiseks kõigis ELi liikmesriikides (praegu arvutavad eri riikides tegutsevad äriühingud tütarettevõtjatete kasumit eri maksuseadustike alusel);

 

 

Kindlaksmääratud maksubaasi korral jagatakse vastav kasum nende ELi riikide vahel, kus äriühingul on tütarettevõtjad, nii et neil riikidel oleks võimalik maksustada oma vastav osa kehtiva äriühingu tulumaksu määra alusel.

 

Kasumijaotus toimuks vastavalt valemile, milles võetakse arvesse äriühingul konkreetsetes ELi liikmesriikides olevaid hooneid, masinaid, töötajate arvu ja müügitulu.

 

Euroopa Parlamendi roll maksuküsimustes

 

Euroopa Parlamendil on maksualaste ELi õigusaktide üle otsustamisel nõuandev roll. Liikmesriigid peavad uued eeskirjad nõukogus ühehäälselt vastu võtma.

 

Üks Euroopa Parlamendi prioriteete on võitlus maksustamise vältimise ja maksupettuse vastu. 1. märtsil 2018 moodustasid Euroopa Parlamendi liikmed erikomisjoni, et uurida rikkumisi maksustamise valdkonnas.

 

Tutvuge ka artiklitega, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi tööd maksustamise valdkonnas.

 

Kas Teil on jäänud selgusetuks, mis on maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine? Tutvuge maksustamist käsitleva sõnavaraga.