Õiglane üleminek rohelisele majandusele kõigi Euroopa piirkondade jaoks 

 
 

Üleminek kliimaneutraalsele majandusele tähendab söest sõltuvatele piirkondadele tohutut muutust. Õiglase ülemineku fond aitab selle muutusega toime tulla.

EL on kindlalt otsustanud 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutada ja arvestab seda eesmärki kõigis Euroopa rohelise kokkuleppe raames kliimamuutuse käsitlemiseks võetavates meetmetes. Kliimaneutraalsuse nõudlik eesmärk eeldab üleminekut vähese CO2-heitega majandusele, mis on eriti raske fossiilkütustest ja CO2-mahukast tööstusest sõltuvate piirkondade jaoks.


Loe ELi kliimamuutuste vastasest võitlusest lähemalt.


Ülemineku sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnamõjuga toimetulekuks tegi Euroopa Komisjon 2020. aasta jaanuaris ettepaneku luua Euroopa rohelise kokkuleppe 1 triljoni euro suuruse kliimamuutustega seotud rahastamiskava raames õiglase ülemineku fond. Parlament plaanib fondi loomise üle hääletada septembrikuu täiskogul.

©Peruphotoart/AdobeStock  

Rahastamisläbirääkimiste kulg


Vahendid ELi eelarvest

Rahastamine ELi taasterahastust

komisjoni ettepanek – 14. jaanuar 2020

7,5 miljardit eurot

X

komisjoni muudetud ettepanek – 28. mai 2020

11 miljardit eurot

32 miljardit eurot

Parlamendi regionaalarengukomisjoni raporti projekt – 15. juuli 2020

25 miljardit eurot

32 miljardit eurot

Euroopa Ülemkogu kokkulepe – 21. juuli 2020

7,5 miljardit eurot

10 miljardit eurot


23. juuli täiskogul nõudis parlament nõukogult selgitust, miks tehti tohutuid kärpeid õiglase ülemineku fondi ja InvestEU eelarves, mis kuuluvad rohelise kokkuleppe raamesse ja kujutavad endast ELi pikaajalist prioriteeti, mida ei tohiks ohtu seada.

Keda rahastatakse?

Kõik liikmesriigid võivad rahastamist taotleda, kuid eelkõige toetatakse neid, kelle probleemid on kõige suuremad – suure CO2-mahukusega piirkondi, kus kasutatakse massiliselt fossiilkütuseid (süsi, pruunsüsi, turvas ja põlevkivi). Arvesse võetakse ka riigi jõukust.

Uude rohelisse ajastusse ilma kedagi maha jätmata

2020. aasta juulis toimunud koosolekul palus regionaalarengukomisjon suurendada õiglase ülemineku fondi eelarvet ja laiendada selle kohaldamisala järgmiselt.
1. Kestlikke investeeringuid tuleks teha

 • mikroettevõtetesse ja VKEdesse, kaasa arvatud idufirmad ja kestlik turism;
 • arukasse ja kestlikku liikuvusse ning keskkonnasõbralikku transporditaristusse;
 • projektidesse, mille siht on vältida energiaostuvõimetust, eelkõige neisse, mis tegelevad sotsiaalelamutega, ja mis edendavad kliimaneutraalset lähenemist ning vähese heitega kaugkütet;
 • rohelisse taristusse;
 • endiste tööstusalade tervendamise ja saastest puhastamise ning nende otstarbe muutmise projektidesse, kui ei ole võimalik kohaldada põhimõtet „saastaja maksab“.

2. Parlamendiliikmed nõudsid ka erandit maagaasiga seotud investeeringutele piirkondades, mis sõltuvad suurel määral kivisöe, pruunsöe, põlevkivi või turba kaevandamisest ja põletamisest.

3. Eelarvet tuleks oluliselt suurendada.

4. Igas piirkonnas tuleks kaasrahastada kuni 85% nende abikõlblike projektide kuludest, mis tegelevad kõige halvemas olukorras kogukondadega.

5. 1% kogusummast peaks minema saartele ja 1% äärepoolseimatele piirkondadele.

6. Tuleks luua keskkonnahoidlike meetmete premeerimise mehhanism riikidele, kes vähendavad oma kasvuhoonegaaside heidet kõige kiiremini.

„Suurema eelarvega suudame tõhusalt aidata piirkondi, mis seda kõige rohkem vajavad, eelkõige aga kindlalt toetada oma kodanikke. Me liigume uude rohelisse ajastusse, jätmata kedagi kõrvale,“ ütles õiglase ülemineku fondi asutamist käsitleva raporti autor Manolis Kefalogiannis (PPE, GR)

Millesse õiglase ülemineku fond investeerib 
 • VKEd ja alustavad ettevõtted 
 • teadusuuringud ja innovatsioon  
 • vastuvõetava hinnaga puhas energia, heitkoguste vähendamine, energiatõhusus ja taastuvenergia 
 • digiüleminek ja digiühenduvus 
 • saastatud alade taastamine ja saastest puhastamine, maapinna korrastamine ja otstarbe muutmine  
 • ringmajandus, sealhulgas jäätmete vähendamine, jäätmetekke vältimine, ressursitõhusus, korduskasutamine, parandamine ja ringlussevõtt  
 • töötajate oskuste täiendamine ja ümberõpe teise töö leidmise eesmärgil 
 • tööotsingute toetamine  
 • CO2-mahukate käitiste ümberkujundamine  

Õiglase ülemineku platvorm

Juunis võttis komisjon kasutusele õiglase ülemineku platvormi, mis pakub toetust söetööstus- ja muude CO2-mahukate piirkondade avaliku ja erasektori sidusrühmadele. Platvormil on

projektide ja ekspertide andmebaas ning sealt saab teavet ja tehnilist nõu.

Taust

2018. aasta märtsis nõudis parlament laiahaardelise fondi loomist, et toetada õiglast üleminekut energiasektoris.


Jaanuaris 2020 esitas komisjon ettepaneku õiglase ülemineku fondi loomiseks, et toetada piirkondi, kellele üleminek kõige raskemini mõjub.


Juulis leppisid ELi juhid kokku kavandatust väiksemas summas majanduse taastekava ja 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku jaoks. EP kritiseeris seda kokkulepet teravalt.