Euroopa Ombudsman: „Mulle meeldib, et saan kodanikke aidata.” 

 
 
Euroopa Ombudsman Nikiforos Diamandouros  

Kui Euroopa Ombudsman Nikiforos Diamandouros esitas 2011. aasta oktoobris Strasbourgis täiskogule oma 2010. aasta aruande, tänasid parlamendiliikmed teda tehtud töö eest, kuid ei olnud rahul sellega, et Euroopa Komisjoni suhtes esitatud kaebuste arv aina kasvab. Hr Diamandouros kõneles meile oma tööst ning kaebustest, millega tema ja tema meeskond tegelevad.

2010. aastal esitasid eurooplased vähem kaebusi kui aasta varem, miks?


Paljud kodanikud ei tea, mis minu ülesannete hulka kuulub ja mis ei kuulu. Et kaebus jõuaks minuni, peab olema täidetud kaks eeltingimust: tegu peab olema mõne ELi õigusakti rikkumisega mõne ELi institutsiooni poolt. Umbes 70% kaebustest, mis meile saabuvad, tuleks esitada hoopis liikmesriikide ombudsmanidele. Et seda edaspidi vältida, olen ma oma veebisaidi täielikult ümber teinud. Nüüd leiab sealt põhjaliku interaktiivse juhendi, mis annab vastuseid võimalikele kaebustele. Tänu sellele on 23% võrra vähenenud vastuvõetamatute kaebuste arv – need saadetakse nüüd õigel aadressil.


Millised olid kõige tavalisemad süüdistused kaebustes, millega te 2010. aastal tegelesite?


Süüdistused jagunevad viide põhikategooriasse: 1. läbipaistvuse puudumine, 2. hanked ja toetused, 3. ELi institutsioonide töötajate kaebused (enne kohtusse pöördumist või selle asemel), 4. EPSO (Euroopa Personalivaliku Amet) ja 5. Euroopa Komisjoni roll aluslepingute järelevalvajana. Iga Euroopa kodanik võib esitada kaebuse, kui ta on seisukohal, et komisjon ei ole tegutsenud nõuetekohaselt seoses rikkumismenetlusega, juhul kui mõni liikmesriik ei ole järginud ELi õigusakte.


Kas võite tuua mõne eriti ereda juhtumi?


Viimase võimalusena saan ma esitada eriaruande Euroopa Parlamendile. Eelmisel aastal tuli mul seda teha, kui komisjoni volinik keeldus 15 kuu jooksul võimaldamast ühele VVOle juurdepääsu Saksa autotootja Porsche dokumentidele – juriidiliselt oli ta kohustatud seda tegema 3 kuu jooksul.


Enamasti järgivad Euroopa institutsioonid Teie otsuseid, kuid siiski saate oma kriitilistele märkustele ka mitterahuldavaid vastuseid. Kuidas Te nendega tegelete?


Jälgin seda, milliseid järeldusi institutsioonid minu kriitikast teevad. Kuus kuud pärast märkuste esitamist palun ma neil teatada, milliseid meetmeid on võetud, kehtestades neile sel moel aruandluskohustuse.


Oma uues strateegias võtsite kasutusele püsiva dialoogi kaebuste esitajatega. Miks see on oluline?


Lissaboni lepinguga tihendati dialoogi kodanikega. Kaebustega tegeleva institutsioonina pean loomulikuks saavutada pidev kontakt kodanikega ning suunata ka teisi ELi institutsioone seda tegema.


Mis Teile oma töö juures kõige rohkem meeldib?


Mulle meeldib suhelda oma tööd hästi tegeva avaliku teenistusega, kes tunneb mängureegleid. Isegi kui ELi institutsioonid ei tunne piisavalt hästi seadust, saan ma pidada nendega sisukat dialoogi. Samuti meeldib mulle mu töö, sest see annab mulle võimaluse luua kontakte 27 liikmesriigi ning ka kandidaatriikide kodanikega. Mulle meeldib, et saan kodanikke aidata ja edendada teeninduskultuuri.