Brexiti mõju Iirimaale 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Jaga seda lehte: 

Iirimaa on tõenäoliselt see liikmesriik, mida Ühendkuningriigi EList lahkumine kõige enam mõjutab. Euroopa Parlament soovib leevendada Brexiti mõju saare mõlemale osale.

Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahelisel piiril on ligikaudu 275 piiripunkti. Võrdluseks võib tuua, et ELi Soomest Kreekani ulatuval idapiiril on 137 piiripunkti. Ühendkuningriigi 2016. aasta rahvahääletusel vastu võetud otsus EList lahkumise kohta tähendab, et sellest 500 kilomeetri pikkusest piirist võib peagi saada ELi välispiir. Seda ainulaadset olukorda tuleb Brexiti läbirääkimistel käsitleda.

2018. aasta novembris leppisid Ühendkuningriigi ja ELi läbirääkijad kokku väljaastumislepingu projekti ja poliitilise avalduse tekstis, kuid seda ei ratifitseeritud. Tekst sisaldab kaitsemeetmel põhinevat lahendust, mis kujutab endast turvavõrguna toimivat lepingu sätet. Sätte eesmärk on takistada saarel range piirikontrolli kehtestamist, sest see võiks seada ohtu suure reede kokkuleppe. See säte looks ühtse ELi-Ühendkuningriigi tolliterritooriumi ning kehtestaks meetmed, mis tagaksid ELile ja Ühendkuningriigile võrdsed tingimused. Kaitsemeetmel põhinev lahendus läheks käiku alles siis, kui kokkulepitud üleminekuperioodi lõpuks ei leita muid lahendusi.

Kaitsemeetmel põhinev lahendus on Ühendkuningriigis kohanud vastuseisu, sest kardetakse, et seda võidakse kasutada riigi hoidmiseks ELi tolliliidus määramata aja vältel. 2019. aastal toimusid uued väljaastumislepingu läbirääkimised Briti peaministri Boris Johnsoniga, mille käigus koostati uus lepe, kuhu kuulub muudetud Põhja-Iirimaad ja Iirimaa Vabariiki puudutav protokoll. Uue leppe peavad heaks kiitma Ühendkuningriigi ja Euroopa Parlament.


ELi läbirääkijad on nõudnud, et Ühendkuningriigi valitsus esitaks konkreetseid ettepanekuid turvavõrgule õiguslikult toimivate alternatiivide loomise kohta.

Iirimaale avalduva mõju leevendamine

Ühendkuningriigi lepinguta lahkumine oleks äärmiselt kahjulik mõlemale poolele. Ametlikud andmed näitavad, et Ühendkuningriik saaks ebaproportsionaalselt suuremat majanduslikku kahju. ELi poolel kannataks aga märkimisväärselt Iirimaa. Praegu imporditakse Iiri Vabariiki palju tooteid Ühendkuningriigist ja nende hinnad võivad tollitariifide tõttu tõusta. Ka tarneahelad võivad olla tõsiselt häiritud. Lisaks võib kahju kanda eksport – 2018. aastal läks ligikaudu 11,5% Iiri kaupade koguekspordist Ühendkuningriiki. Samuti valitseb Põhja-Iirimaal pingete tekke oht.

Iirimaa saaks kasutada mitmeid Euroopa Liidu meetmeid, mis on mõeldud Ühendkuningriigi leppeta lahkumise tagajärgede leevendamiseks. Põhja-Iirimaa kahepoolsete rahuprogrammide rahastamine jätkuks vähemalt 2020. aastani, et toetada suure reede kokkuleppega alustatud rahu- ja lepitusprotsessi.

Kohe pärast seda, kui Ühendkuningriik algatas märtsis 2017 vastavalt ELi lepingu artiklile 50 väljaastumismenetluse, väljendas parlament muret Brexiti tagajärgede pärast nii Iirimaa põhja- kui ka lõunaosale. Parlamendiliikmed rõhutasid, kui oluline on pidada kinni suure reede rahukokkuleppest, mis lõpetas saarel kolm aastakümmet kestnud konflikti ja mille kiitsid 1998. aastal heaks valijad üle kogu saare. Parlament väljendas uuesti oma muret 2019. aasta septembris vastu võetud resolutsioonis.

Ei rangele piirikontrollile

Parlamendiliikmed rõhutasid resolutsioonides korduvalt, et tuleb vältida range kontrolli kasutuselevõttu Iirimaa piiril. Pärast kaks aastakümmet kestnud suhtelist rahu Iirimaal on vahitornid ja sõjaväe kontrollpunktid lammutatud ning kümned tuhanded inimesed ületavad iga päev avatud piiri. Kuna ei Iirimaa ega Ühendkuningriik ei kuulu Schengeni alasse, siis toimib kahe riigi vahel ühine reisipiirkond.

Iiri Vabariigist pärit patsiendid saavad Põhja-Iirimaal kiiritusravi, Belfastist omakorda viiakse haigeid lapsi Dublinisse südameoperatsioonile. Umbes kolmandik Põhja-Iirimaal toodetud piimast töödeldakse Iiri Vabariigis, 40% Iirimaa kanalihast veetakse Põhja-Iiri lihatööstustesse.

Nagu teada, pruulitakse Guinnessi õlu Dublinis, kuid pudelitesse ja purkidesse villitakse see teisel pool piiri, enne kui ta ekspordiks uuesti lõunasse viiakse. Kogu saarel toimib ühtne elektrienergiaturg.

„Me ei luba iialgi, et Iirimaa kannataks“

21. septembril 2017 Dublinis Iiri parlamendiliikmetele kõnet pidades ütles Euroopa Parlamendi Brexiti koordinaator Guy Verhofstadt: „See piir tekitas kaost, viha ja vägivalda. Kui sellest jäi üksnes joon maakaardil, oli see ülioluline saavutus.“ Ta lisas: „Me ei luba iialgi, et Iirimaa kannataks Ühendkuningriigi otsuse pärast EList välja astuda.“

Kõigil Põhja-Iirimaal sündinud inimestel on õigus Iirimaa ja seega Euroopa Liidu kodakondsusele. Parlamendiliikmed rõhutasid 3. oktoobril 2017 vastu võetud resolutsioonis, et „ei tohiks luua takistusi“, mis ei võimalda põhjaiirlastel täielikult kasutada õigust ELi kodakondsusele. Parlament toonitas samuti, et range piirikontrolli vältimiseks läheb vaja ainulaadset lahendust.

Euroopa Parlamendi roll

EL on teatanud, et enne kui ta alustab arutelu tulevaste suhete üle, soovib ta näha märkimisväärseid edusamme kolmes konkreetses valdkonnas: kodanike õigused, finantsarveldus ja Iirimaa. Ühendkuningriigi ja ELi vahelistel läbirääkimistel kokku lepitav väljaastumisleping vajab enne jõustumist Euroopa Parlamendi heakskiitu.

Euroopa Parlamendi liikmed kordasid 18. septembril 2019. aastal vastu võetud resolutsioonis, et nad ei nõustu väljaastumislepinguga, milles ei ole kaitsemeedet. Parlamendiliikmed kinnitasid siiski, et nad oleksid valmis tagasi pöörduma ELi algse ettepaneku juurde, mis käsitleb ainult Põhja-Iirimaad hõlmavat kaitsemeedet. Nad oleksid samuti valmis uurima muid õiguslikult usaldusväärseid ja teostatavaid lahendusi, kui need on kooskõlas ELi juhtpõhimõtetega.

Lisateave parlamendi rolli kohta Brexiti menetluses.


Taustauuringud