COVID-19: ELi kümme abinõud Euroopa majanduse taastamiseks  

 
 

Euroopa Liit püüab COVID-19 pandeemia tõttu raske hoobi saanud Euroopa majandust igati turgutada.

Euroopa Liidu koroonaviiruse vastasest meetmetest saab hea ülevaate ajateljelt, mis näitab, kui pingsalt EL kriisi leevendamiseks tegutseb.

1. Majanduse ulatuslik stimuleerimine

Euroopa Komisjon on esitanud koos ELi järgmise pikaajalise eelarve (2021–2027) muudetud ettepanekuga 750 miljardi euro suuruse majanduse taastamise kava, mille eesmärk on aidata Euroopal koroonaviiruse pandeemia põhjustatud majandusprobleemidest taastuda. Taastekavas nähakse ette, et komisjon laenab finantsturgudelt raha, tagades oma kõrge krediidireitingu abil madalad laenukulud. Euroopa Parlament rõhutab siiski, et Euroopa majanduse taastekava keskmes peab olema roheline kokkulepe, ning soovib vältida tulevaste põlvkondade koormamist.

Juuli keskel jõudsid ELi juhid eelarve ja taastekava suhtes kokkuleppele. Kuigi Euroopa Parlament pidas taastekava üle kokkuleppe saavutamist kiiduväärseks, taunis ta samal ajal toetuste osakaalu vähenemist. Parlamendi hinnangul seab pikaajalise eelarve kokkulepe ohtu ELi prioriteedid, näiteks rohelise kokkuleppe ja digitaalarengu tegevuskava. Seetõttu ei ole parlament valmis pikaajalisele eelarvele nõusolekut andma, kui seda ei parendata.

2. ELi tervishoiusüsteemide ja infrastruktuuri toetamine

Kuna paljud eksperdid on maininud koroonaviiruse teise laine või tulevaste pandeemiate võimalust, on väga oluline tugevdada ELi tervishoiukriisidele reageerimise võimet. Selleks et aidata Euroopal tulevaste haiguspuhangutega toime tulla, võttis EL kasutusele uue programmi „EL tervise heaks“, millega tugevdatakse liikmesriikide tervishoiusüsteeme ning edendatakse tervishoiusektoris innovatsiooni ja investeeringuid. Programm „EL tervise heaks“ on osa ELi majanduse taastekavast. Euroopa Parlament rõhutas eraldiseisva Euroopa tervishoiuprogrammi loomise vajadust juba varem.

3. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kaitse

99% kõikidest Euroopa Liidus tegutsevatest ettevõtetest on väikesed või keskmise suurusega ettevõtted ehk VKEd. Nende püsimajäämine on Euroopa majanduse seisukohast hädavajalik. Seepärast eraldas liit Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist miljard eurot selleks, et stimuleerida panku ja laenuandjaid tagama enam kui 100 000 Euroopa VKE-le vajalikku likviidsust.

4. Tööpuudusega seotud ohtude leevendamine

Pandeemia tõttu on paljud töökohad kaotatud ning töötute arv kasvab kiiresti. Euroopa Liit on loonud tööhõive toetamise erakorraline rahastu TERA, mille eesmärk on aidata COVID-19 kriisi tõttu raskustesse sattunud töötajaskonda. Rahastu kaudu antakse liikmesriikidele soodsatel tingimustel kuni 100 miljardit eurot laene, et finantseerida riiklikke lühiajalisi töötajate toetamise kavasid.

5. Turismitööstuse toetamine

Turismisektor on üks praeguses pandeemias enim kannatanud tegevusvaldkondi. Euroopa on maailma külastatavaim turismisihtkoht ja EL on kasutusele võtnud mitmed meetmed, et aidata turismisektoril kriisiga toime tulla. Muu hulgas on koostatud Euroopa turismi elavdamise kava, mis hõlmab nii aastat 2020 kui ka hilisemat aega. Kehtestatud on ka transpordisektori toetusmeetmed, et leevendada pandeemia mõju lennu-, raudtee-, maantee- ja laevandusettevõtjatele. Riigid kaotavad praegu järk-järgult liikumispiiranguid. Et aidata kodanikel Euroopas reisida, pakub interaktiivne vahend „Re-open EU“ reisijatele vajalikku teavet, et kavandada Euroopas reise ja puhkust ning jääda samal ajal terveks.

6. Pangandusmeetmed kodumajapidamiste ja ettevõtete toetamiseks

Selleks, et pangad ettevõtetele ja majapidamistele jätkuvalt laene annaksid ja aitaksid nii kriisi majandusmõju leevendada, kiitis Euroopa Parlament heaks ettepaneku leevendada ajutiselt Euroopa pankadele kehtivaid usaldatavusnõudeid. Kapitalinõuete määruse muutmine võimaldab pensionäridel ja tähtajatu lepinguga töötajatel saada laenu soodsamatel tingimustel, tagab krediidivoo väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning toetab taristuinvesteeringuid.

7. Põllumajandus- ja kalandussektori toetamine

Euroopa Parlament kiitis heaks erakorralised meetmed COVID-19 pandeemia tõttu hätta sattunud põllumajandustootjate ja kalurite toetamiseks ning toiduainete tarnetõrgete ja toidunappuse vältimiseks. Muu hulgas antakse toetust kaluritele ja vesiviljelustootjatele, kes on pidanud kriisi ajal oma tegevuse peatama. Lisaks lubati liikmesriikidel talutoidu tootmisega tegelevaid VKEsid rohkem toetada ning kehtestati erakorralised turutoetusmeetmed Euroopa Liidu veini-, puu- ja köögiviljatootjate abistamiseks.

8. Riikide rahaline abistamine kriisidele reageerimisel

Selleks et toetada liikmesriikide reageerimist koroonaviiruse kriisile, lõi Euroopa Liit koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse. Selle raames võetakse ELi struktuurifondidest viivitamatult kasutusele ligikaudu 37 miljardit eurot, et toetada liikmesriike, kes püüavad oma kodanikke ja piirkondi kriisis aidata.

9. Riigiabi tingimuste leevendamine

Kui pandeemia Euroopas levima hakkas, võttis EL kasutusele riigiabi ajutise raamistiku, et võimaldada kõikidele ettevõtetele likviidsust ning aidata COVID-19 puhangu ajal ja järel majandustegevust säilitada. Liikmesriikidel on võimalik anda ettevõttele kiireloomulise rahavajaduse korral kuni 800 000 eurot või soodsa intressimääraga laenu.

10. Nõrgenenud Euroopa ettevõtete kaitsmine väliskonkurentide eest

Koroonaviiruse pandeemia on majandust nii tugevalt mõjutanud, et paljud Euroopa ettevõtted on nüüd toetusi saavate väliskonkurentide kõrval halvas seisus. Euroopa Parlament nõudis ettevõtjate kaitseks kõikidele ettevõtetele võrdseid tingimusi, et vältida välismaiste ettevõtete ebaausast konkurentsist tingitud ühtse turu moonutusi. Euroopa Komisjon alustas välismaiste toetuste põhjustatud probleemidele lahenduste otsimiseks ka avalikke konsultatsioone. Samal ajal avaldas EL suunised välismaiste otseinvesteeringute kohta. Nendes soovitatakse liikmesriikidel väljastpoolt ELi tehtavaid investeeringuid põhjalikult kontrollida, et vältida ELi julgeoleku ja avaliku korra ohtusattumist.


10 asja, mida Euroopa Liit teeb koroonaviiruse vastu võitlemiseks.