Kuidas ELi ja Ühendkuningriigi uued suhted inimeste elu mõjutavad?  

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
©AdobeStock/Ink drop  

Brexiti kokkuleppe tulemusel muutuvad ELi ja Ühendkuningriigi suhted. Mida see inimeste jaoks tähendab?

Ühendkuningriik astus EList välja 31. jaanuaril 2020. Järgnes üleminekuperiood, mil Ühendkuningriik oli endiselt ühtse turu ja tolliliidu liige. See pidi võimaldama tulevased suhted läbi rääkida. Pärast pingelisi läbirääkimisi sõlmitigi 2020. aasta detsembri lõpus uus leping, mille Euroopa Parlament kiitis heaks 27. aprillil 2021

Mitmes küsimuses jõuti kokkuleppele juba väljaastumislepingus, mille EL ja Ühendkuningriik sõlmisid 2019. aasta lõpus. Selles lepingus käsitletakse Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike ja muudes ELi osades elavate Ühendkuningriigi kodanike õiguste kaitset, Ühendkuningriigi liikmesriigina võetud finantskohustusi ning piiriküsimusi, eelkõige Iirimaa saarel.

Elamine ja töötamine Ühendkuningriigis või ELis


Ühendkuningriigis elavatel ELi kodanikel ja ELis elavatel Ühendkuningriigi kodanikel, kes elasid seal juba enne 2021. aasta jaanuari, on lubatud jääda sinna, kus nad on, tingimusel, et nad on end registreerinud ja saanud liikmesriigi või Ühendkuningriigi ametiasutustelt elamisloa.


Need Ühendkuningriigi kodanikud, kes ei elanud enne Brexitit ELis, ei saa automaatselt õigust elada ja töötada üheski ELi liikmesriigis peale Iirimaa (kuna Ühendkuningriigil on Iirimaaga eraldi leping) ning nende suhtes võidakse kohaldada piiranguid. Samuti ei tunnustata nende kvalifikatsiooni ELi riikides enam automaatselt nagu varem.


Ühendkuningriigi kodanikud, kes soovivad ELi külastada või jääda sinna kauemaks kui 90 päevaks, peavad edaspidi täitma väljastpoolt ELi tulijatele esitatavad liitu sisenemise ja seal viibimise nõuded. See kehtib ka nende Ühendkuningriigi kodanike kohta, kelle teine kodu on ELis.


ELi kodanikud, kes tahavad minna pikemaks ajaks (st rohkem kui kuueks kuuks) Ühendkuningriiki elama või tööle, peavad täitma Briti valitsuse seatud rändetingimused, muu hulgas taotlema viisat.

Reisimine

 
Ühendkuningriigi kodanikud võivad 180-päevase ajavahemiku kestel viibida ELis kuni 90 päeva, ilma et nad vajaksid viisat.

Nad ei saa enam kasutada ELi kiirendatud passi- ja tollikontrolli. Lisaks peab neil olema ette näidata tagasisõidupilet ja nad peavad tõendama, et neil on ELis viibimise ajaks piisavalt raha. Samuti peab neil olema pass, mis kehtib veel vähemalt kuus kuud.

ELi kodanikud võivad viisavabalt Ühendkuningriigis viibida kuni kuus kuud. Ühendkuningriiki sisenemiseks peavad nad esitama kehtiva passi.


Tervishoid


Ajutiselt Ühendkuningriigis viibivad ELi kodanikud saavad endiselt Euroopa ravikindlustuskaardil põhinevat erakorralist arstiabi. Kui nad viibivad riigis kauem kui kuus kuud, tuleb neil maksta tervishoiu lisatasu.

Pensionärid saavad ka edaspidi tervishoiuteenuseid oma elukohas. Riik, kes neile pensioni maksab, hüvitab need kulud elukohariigile.


Erasmus

 
Ühendkuningriik on otsustanud lõpetada osalemise populaarses vahetusprogrammis Erasmus+ ja luua oma vahetusprogrammi. Seetõttu ei saa ELi üliõpilased enam vahetusprogrammi kaudu Ühendkuningriigis õppida. See-eest Põhja-Iirimaalt pärit õppijad saavad ka edaspidi programmis osaleda.


Kaupade ja teenuste turg

 
Lepingu kohaselt ei kohaldata Ühendkuningriigi ja ELi liikmesriikide vahelisele kaubavahetusele tollimakse ega kvoote. Kaubaveoks Ühendkuningriiki ja sealt välja tuleb siiski täita uusi menetlusi, sest piiril kontrollitakse kauba vastavust liidu siseturu eeskirjadele (näiteks sanitaar-, julgeoleku-, sotsiaalsed ja keskkonnanormid) või kohaldatavatele Ühendkuningriigi eeskirjadele. See tähendab rohkem bürokraatiat ja lisakulusid. Näiteks kohaldatakse kogu ELi suunduva kauba suhtes tolliformaalsusi. Ühtlasi peavad liitu veetavad kaubad vastama kõigile ELi normidele, mistõttu nende suhtes kohaldatakse regulatiivset kontrolli. See ei kehti Põhja-Iirimaa ja ELi vahel liikuvate kaupade suhtes.

Teenuste valdkonnas ei ole Ühendkuningriigi äriühingutel enam automaatset õigust kogu ELis teenuseid pakkuda. Kui nad tahavad ELis tegutsemist jätkata, peavad nad liidus ettevõtte asutama.