2021 – Euroopa raudteeaasta  

 
 

EL on kuulutanud 2021. aasta Euroopa raudteeaastaks, et propageerida ohutu ja säästva transpordivahendi – rongi kasutamist. Alljärgnevalt kõigest lähemalt.

2021: European Year of Rail  

Euroopa Parlament kiitis 15. detsembril heaks komisjoni ettepaneku nimetada 2021. aasta Euroopa raudteeaastaks.

 

Nõukogus 16. detsembril vastu võetud otsus on seotud ELi püüdlustega edendada keskkonnasõbralikke transpordiliike ja saavutada 2050. aastaks Euroopa rohelise kokkuleppe kohane kliimaneutraalsus.


Juba on kavandatud mitu meedet, et edendada raudteetransporti kogu ELis ning ergutada rongide kasutamist kodanike ja ettevõtjate seas.


Säästev ja ohutu liikuvus

 

Transport tekitab 25 % ELi kasvuhoonegaaside heitest. Raudteetransport tekitab seejuures siiski vaid 0,4 % kasvuhoonegaaside heitkogustest Euroopa Liidus. Raudtee on suures osas elektrifitseeritud ja see on ainus transpordiliik, mis on oma heitkoguseid alates 1990. aastast märkimisväärselt vähendanud. Raudteel võib olla oluline roll ka säästvas turismis.


Raudteetransport on ka kõige ohutum maismaatranspordi liik, kus õnnetusi juhtub vähe: rongiliiklus põhjustab ainult 0,1 surmajuhtumit miljardi reisija ja km kohta, bussitranspordi puhul on see näitaja 0,23, autosõitude puhul 2,7 ning mootorrataste puhul 38 (2011–2015). 2018. aastal kiitis parlament heaks uued meetmed rongireisijate õiguste tugevdamiseks.


Raudtee ühendab äärepoolsed piirkonnad ning tagab Euroopa regioonide sisemise ja piiriülese ühtekuuluvuse. Sellest hoolimata reisib raudteel ainult 7 % reisijatest ja 11 % kaupadest. Aegunud taristu, vananenud ärimudelid ja suured hoolduskulud on mõned neist takistustest, mis tuleb ületada, et luua ühtne Euroopa raudteepiirkond.


Sisemaine kaubavedu toimub praegu 75 % ulatuses maanteedel. Oluline osa sellest kaubaveost peaks minema üle raudteele ja siseveeteedele, et aidata säästvama transpordimeetodi abil vähendada selle sektori heitkoguseid. Eesmärgi saavutamiseks on vaja märkimisväärseid investeeringuid ja üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) rakendamist.


Raudteesektor COVID-19 pandeemia ajal

 

COVID-19 kriis on näidanud, et raudteetransport suudab erakorralistes oludes tagada selliste esmatarbekaupade kiire transpordi nagu toit, ravimid ja kütus.


Kriis on ometi raudteesektorit rängalt tabanud, sest reisijate arv on märkimisväärselt vähenenud reisimist piiravate meetmete tõttu. Sellegipoolest on raudteesektoril oluline roll, et pandeemiast kestlikul viisil taastuda.


Miks nimetati 2021. aasta Euroopa raudteeaastaks?

 

Aasta 2021 on ELi raudteepoliitika jaoks väga oluline, kuna see on neljanda raudteepaketi reeglite rakendamise esimene täisaasta. Neljanda õigusaktide paketi eesmärk on luua täielikult integreeritud Euroopa raudteepiirkond, kõrvaldada allesjäänud institutsioonilised, õiguslikud ja tehnilised takistused ning toetada majanduskasvu.