Võitlus kahjuliku või ebaseadusliku veebisisuga: Euroopa Parlamendi ettepanekud 

 
 

Parlament peab oluliseks võidelda kahjuliku või ebaseadusliku veebisisuga, kaitstes samal ajal ka sõnavabadust. Kuidas seda teha?

Digital illustration of an internet cloud ©AdobeStock_vegefox.com  

EL töötab välja digiteenuste õigusakti, et kujundada kiiresti arenevat digimajandust ELi tasandil ja kehtestada standardid ülejäänud maailmale. Üks põhiküsimusi, millega Euroopa Parlamendi liikmed soovivad tegeleda, on kasutajate kaitsmine kahjuliku või ebaseadusliku sisu eest. Parlamendi ettepanekud 20. oktoobril esitatud kolmes raportis

Ebaseadusliku ja kahjuliku sisu selge eristamine

Parlament soovib, et tehtaks selget vahet ebaseadusliku ja kahjuliku veebisisu vahel. Mõnda liiki sisu, näiteks holokausti eitamine, võib mõnes riigis olla ebaseaduslik, teistes aga mitte. Selline kahjulik sisu nagu vaenukõne ja desinformatsioon ei ole alati ebaseaduslik. Nende kahe liigi vahel tuleb teha ranget vahet, sest neile tuleb läheneda erinevalt – ebaseaduslik sisu tuleks eemaldada, samal ajal kui kahjuliku sisuga võiks võidelda muul viisil.

Ebaseadusliku sisu kõrvaldamine, kaitstes samal ajal õigusi ja vabadusi

Parlamendiliikmed väidavad, et platvormi vabatahtlikust tegevusest ei piisa. Nad soovivad selgeid, kogu liidus kehtivaid eeskirju sisu modereerimise kohta, mida kohaldataks nn teavitamise ja meetmete mehhanismiga. Eeskirjadega tuleks tagada, et

  • mehhanism on tõhus – kasutajatel peaks olema lihtne veebivahendajaid võimalikust ebaseaduslikust sisust teavitada, et nood saaksid selle kiiresti eemaldada;
  • mehhanismi ei kuritarvitata – kui sisu on märgistatud või eemaldatud, tuleks asjaomaseid kasutajaid sellest teavitada ja neil peaks olema võimalik otsus riiklikule vaidluste lahendamise organile edasi kaevata;
  • mehhanism austab kasutajate õigusi ja vabadusi, nt väljendus- ja teabevabadust, nii et veebipõhised vahendajad eemaldaksid ebaseaduslikku sisu hoolsalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt ega eemaldaks sisu, mis ei ole ebaseaduslik.

Parlament soovib, et lõpliku otsuse kasutaja loodud sisu seaduslikkuse kohta teeks sõltumatu kohus, mitte eraettevõtjad.

Kui eemaldatav sisu ei ole üksnes ebaseaduslik, vaid on ka kriminaalne, peaksid sellega pärast eemaldamist edasi tegelema õiguskaitse- ja kohtuasutused. Ühtlasi peaks Euroopa Komisjon kaaluma, kas kohustada veebiplatvorme teatama rasketest kuritegudest pädevale asutusele.

Kuidas võidelda kahjuliku sisuga?

Kahjuliku sisu, nt vihakõne või väärinfo probleemiga tegelemiseks soovitavad parlamendiliikmed ühelt poolt suurendada platvormide läbipaistvuskohustusi ja teiselt poolt suurendada kasutajate meediapädevust.

Üks põhjus, miks väärinfo nii kiiresti levib, on see, et mõne platvormi ärimudelid eelistavad näidata kasutajatele tundlikku/klikitavat sisu, et oma kasumit suurendada. Selle tava negatiivse mõju vastu võitlemiseks soovivad parlamendiliikmed, et veebiplatvormide monetariseerimispoliitika oleks läbipaistev.

Rohkem valikuid kasutajatele selle kohta, mida nad veebis näevad

Parlament soovib anda kasutajatele suurema kontrolli sisu üle, mida nad veebis näevad, ning ka võimaluse loobuda igasugusest sisu kureerimisest.

Ta nõuab suunatud reklaami rangemat reguleerimist vähem sekkuva, kontekstipõhise reklaami kasuks, mis põhineb sellel, mida kasutaja antud hetkel näeb, mitte sirvimisajalool.

Lisaks soovib parlament, et komisjon uuriks rohkem võimalusi suunatud reklaami reguleerimiseks, sealhulgas selle keelustamiseks.

Komisjon peaks esitama digiteenuste õigusakti ettepaneku 2020. aasta lõpuks.