Covid-19 kriisi majanduslik mõju: 100 miljardi eurone toetus töökohtade kaitseks  

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
©Prostock-studio/AdobeStock  

EL annab liikmesriikidele rahalist lisatoetust, et kaitsta koroonaviiruse pandeemiast mõjutatud töökohti ja töötajaid.

Paljud ettevõtted on Covid-19 kriisi tõttu sattunud majandusraskustesse ning on pidanud oma tegevuse kas ajutiselt peatama või tegevust ja töötajate tööaega oluliselt vähendama. Euroopa Komisjon tuli tööhõivet kaitsta püüdvatele riikidele appi, kavandades uue ajutise rahastamisvahendi TERA (tööhõive toetamise erakorraline rahastu), mille eesmärk on toetada tööandjaid ning kaitsta töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid töö või sissetuleku kaotamise eest. See vahend võeti kasutusele 22. septembril 2020.


Algatus on osa ELi meetmetest, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel koroonaviiruse pandeemia vastu võidelda.

 

Siit leiab lisateavet muude pandeemia tõrjumiseks võetud ELi meetmete kohta.

 

Töökohtade kaitsmine kriisi ajal

TERA programmi kaudu võib EL anda kriisi ajal toetust taotlevatele liikmesriikidele finantsabi soodsate laenude näol. Abi antakse selleks, et rahastada riiklikku lühendatud tööaega, töötushüvitisi ja teisi sarnaseid töökaitsemeetmeid. Abi võivad taotleda kõik 27 liikmesriiki, kokku on selleks saadaval kuni 100 miljardit eurot. Nõukogu kiitis 25. septembril heaks 87,4 miljardit eurot rahalist toetust, mis jagatakse 16 liikmesriigile. Liikmesriigid, kes ei ole veel ametlikke toetusetaotlusi esitanud, võivad seda teha ka praegu.

Lühendatud tööaja kavad  
  • võimaldavad ettevõtetel, mis on vastamisi majanduslike raskustega, vähendada ajutiselt töötajate töötunde. Töötajad saavad liikmesriikidelt kompensatsiooni sissetuleku vähenemise eest. 

See võimaldaks perekondadel säilitada sissetulekud ja jätkata maksude maksmist, samal ajal kui ettevõtted saaksid kaitsta tootmisvõimekust ja töötajaid, tagades turu stabiilsuse. Pikemas perspektiivis hoiavad lühendatud töökavad ära tõsisemad tagajärjed majandusele ja aitavad ettevõtetel taastuda kriisist kiiremini.

 

Tööhõivekomisjoni eesistuja Lucia Ďuriš Nicholsonová (EKR, Slovakia) tervitas TERA loomist ning kutsus üles liikmesriike seda kiiresti ellu viima. Nicholsonová ütles: „See on oluline Euroopa Liidu solidaarsuse väljendus ning kasulik vahend leevendamaks Covid-19 kriisi sotsiaal-majanduslikke tagajärgi. Toetades lühendatud tööaja kavasid ning sarnaseid meetmeid, aitab TERA ettevõtteid, mis on majanduslikes raskustes inimeste tööl hoidmisega.“

 

ELi lahendus toetamaks tööhõivet

 

Kuigi TERA on ajutine instrument, mis on loodud spetsiaalselt koroonaviiruse pandeemia tagajärgedega tegelemiseks, töötab Euroopa Komisjon ka ettepaneku kallal teha ümber Euroopa töötushüvitiste edasikindlustuskava, et toetada majandusšokkide ajal tööhõivet ja töö kaotanud inimesi.

 

Euroopa Parlament on öelnud, et selline töötushüvitiste kava panustaks otseselt majapidamiste sissetulekute stabiliseerimisse, tugevdades nii Euroopa sotsiaalset mõõdet. 17. aprillil vastuvõetud resolutsioonis kordasid parlamendiliikmed oma nõudmist alalisele Euroopa töötushüvitiste edasikindlustuskavale, et tagada Euroopa tööliste kaitstus sissetulekute kaotamise eest.

 

Tuleviku Euroopa töötushüvitiste edasikindlustuskava eesmärgiks on vähendada survet liikmesriikide eelarvetele, toetades riiklike meetmeid säilitamaks töökohti ja oskusi ning hõlbustamaks tööle naasmist. Euroopa Komisjoni ettepanek esitatakse tõenäoliselt selle aasta jooksul.