Koroonaviirusest tulenevad piirikontrollid Schengenis: mida saab EL teha?  

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
Piirikontroll Hispaania-Prantsusmaa piiril La Jonqueras ©REUTERS/NACHO DOCE/AdobeStock  

ELi riigid on asunud lõdvendama koroonaviirusest tulenevaid piirikontrolle. Parlament tahab koordineeritud tegevust taastamaks Schengeni ala niipea kui võimalik.

Vaba liikumine Euroopa Liidus on taastumas, sest riigid on asunud lõdvendama koroonaviiruse leviku takistamiseks kasutatud piiranguid. Tänu epidemioloogilise olukorra paranemisele ning suvepuhkuste perioodi saabumisele on liikmesriigid hakanud taas lubama vaba liikumist. Parlamendiliikmed nõuavad, et passivaba reisimine taastataks Schengeni alas niipea kui võimalik, sest inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine saab olema pandeemiajärgse taastumise aluseks.

Parlamendi kodanikuvabaduste komisjon on valmistanud ette resolutsiooni Schengeni ala olukorra kohta, mille üle hääletab täiskogu tõenäoliselt juuni keskpaigas.

Täiskogu võttis 19. juunil vastu resolutsiooni, milles tuntakse muret sisepiiri kontrollpunktide jätkumise üle. Parlamendiliikmete sõnul peaksid piirid olema avatud, ilma diskrimineerimiseta teatud riikide elanike suhtes. 

Liikumispiirang Schengenis

„Liikmesriigid tegutsesid üksi ning nüüd on ELil viimane aeg sekkuda, enne kui on liiga hilja, ning Schengen on saanud pöördumatult kahjustada,“ ütles LIBE komisjoni Schengeni töögrupi eesistuja Tanja Fajon. „Euroopa Komisjon peaks võtma juhtiva rolli liikumisvabaduste taastamisel ning keskenduma esmajärjekorras olulistele kategooriatele, nagu piiriülesed töölised. Euroopa koordinatsioon on seetõttu hädavajalik.“

 

Schengeni reeglite kohaselt saavad liikmesriigid piiratud ajaks taaskehtestada liikmesriikide vahelise piirikontrolli, kui esineb tõsine oht avalikule korrale või sisejulgeolekule. Liikmesriigid peavad teavitama Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamenti sellise otsuse vastuvõtmisest. Komisjon jälgib hetkel Covid-19 pandeemiaga seotud riiklike piiranguid kõikides liikmesriikides.

 

Loe lähemalt, mis meetmeid on EL vastu võtnud, et tegeleda koroonaviiruse pandeemiaga.

 

Kuidas taasavada piirid - ELi nõuanded

ELis ohutu reisimise taastamise saavutamiseks soovitas Euroopa Komisjon 13. mail Schengenile ja liikmesriikidele tasapisi oma piire avama hakata. Rõhk on koordineerimisel, rahvuse põhise diskrimineerimise vältimisel ning ühistel tervisekriteeriumitel, mis põhinevad Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse suunistel.

 

ELi siseministrid kinnitasid 5. juunil, et enamik liikmesriike kaotab kontrollid oma sisepiiridel ja seonduvad reisipiirangud 15. juuniks, mõned plaanivad seda teha kuu lõpuks. Ministrid nõustusid jätkama tihedat koordineerimist, mida juhib Euroopa Komisjon. Vahetult enne 15. juunit väljastas Euroopa Komisjon täiendavad soovitused, kuidas kaotada piirangud ELi välistele riikidele pärast 1. juulit 2020.

Loe ka veebilehelt reoopen.eu, millised reisimisvõimalused ja ohutusmeetmed on hetkel eri ELi liikmesriikides kasutusel.

 

Pandeemia algusest saadik on Euroopa Komisjon aidanud kaasa ühiste suuniste loomisele, et tagada oluliste sektorite töötajate liikumisvabadus ning kaupade ja teenuste vaba liikumine. Komisjon on samuti aidanud ligi 60 000 välismaale lõksu jäänud eurooplasel naasta kodumaale ning pakkus välja kolmandate riikide kodanike ELi sisenemise piiramise, mis kehtib juuni lõpuni.

 

Vaata ajatelge ELi tegevustest koroonaviiruse vastu.

 

Parlamendi seisukoht

Parlamendiliikmed tegutsevad vaba liikumise taastamise nimel, et inimesed, töötajad, kaubad ja teenused saaksid Schengeni alas vabalt liikuda. Nad tahavad tugevamat ka ELi koostööd, et välistada diskrimineerimine ELi kodanike vastu.

 

12. mai LIBE komisjoni arutelus Schengeni olukorra üle meenutas Tanja Fajon (S&D, Sloveenia) piiride sulgemist 2015. rändekriisi ajal. Mõned riigid säilitasid piirikontrolli aastaid, mida Euroopa Parlament pidas õigustamatuks. „Kui me ei suuda taastada Schengeni terviklikkust, siis ohustame me tõsiselt Euroopa projekti,“ ütles ta. Parlamendiliikmed soovivad tagada, et igasugune piirikontroll tulevikus oleks tõepoolest harukordne ning lühiajaline.

  

Loe lähemalt, kuidas Parlament tugevdab Schengeni süsteemi ning edendab julgeolekut piiridel.

Schengeni ala 
  • Schengeni ala koosneb 26 riigist 
  • 22 ELi liikmesriiki (Belgia, Tšehhi, Taani, Saksamaa, Eesti, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Ungari, Malta, Holland, Austria, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Soome ja Rootsi) 
  • 4 Schengeni alasse kuuluvat ELi-välist riiki (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits).  
Schengeni ala koosneb 26 riigist, mis on nõustunud kaotama piirikontrollid üksteise jaoks.