Euroopa Sotsiaalfond võitluses vaesuse ja töötuse vastu  

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Euroopa Sotsiaalfondil on tähtis roll võitluses vaesuse ja töötuse vastu Euroopas. Euroopa Parlamendis soovitakse fondi tegevust ja abisaajate ringi laiendada. Järgnevalt selgitame täpsemalt

Euroopa Parlament hääletas tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis ettevalmistatud raporti poolt, võttes sellega vastu seisukoha läbirääkimisteks ajakohastatud normide üle võitluses töötuse ja vaesuse vastu ELis.


Raportis, mis pandi hääletusele täiskogu 16. jaanuari istungil, tehakse ettepanek suurendada ESF+ rahastust ELi pikaajalises eelarves aastateks 2021–2027, keskendudes sealjuures eelkõige noorte tööhõivele ja lastele.


ELis on paljud inimesed mures tööhõive ja vaesuse pärast. Seetõttu soovib parlament, et EL parandaks oma sotsiaalpoliitikat ning toetab kava luua Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) nime all ühtlustatud fond.

Rahastusvahendi uus versioon võiks aidata saavutada täielikku tööhõivet, parandada töö kvaliteeti, suurendada tulemuslikkust, muuta lihtsamaks töö leidmise ELi mõnes teises piirkonnas, parandada haridus- ja koolitusvõimalusi ning edendada sotsiaalset kaasatust ja tervishoidu.


Mis on Euroopa Sotsiaalfond?


  • Euroopa Sotsiaalfond on ELi vanim rahastamisvahend, mida kasutatakse inimeste heaks investeerimiseks, töötajate tööhõivevõimaluste parandamiseks ja nende elatustaseme tõstmiseks
  • Rahalised vahendid jaotatakse ELi riikide ja piirkondade vahel ning rahastatakse mitmesuguseid rakenduskavasid ja tööhõivega seotud projekte alates abist töökohtade loomisel kuni haridusliku ebavõrdsuse, vaesuse ja sotsiaalse kaasatusega tegelemiseni.
  • Toetusesaajateks on enamasti inimesed, kuid rahastust võib kasutada ka ettevõtete ja asutuste abistamiseks

Rohkem paindlikkust, lihtsust ja tõhusust


Ajakohastatud Euroopa Sotsiaalfond+ ühendab ressursside koondamise eesmärgil järgmised praegu olemasolevad fondid ja programmid:Vahendite koondamine võimaldab pakkuda lõimitumat ja paremini suunatud toetust. Näiteks oleks vaesuse all kannatavatel inimestel kasu materiaalse abi ja seda täiendava sotsiaalse toe paremast kombinatsioonist. Tänu paindlikumatele ja lihtsamatele reeglitele peaks inimestel ja organisatsioonidel olema lihtsam fondi rahastusest osa saada.


Noored ja lapsed on väga olulised


ESF+ investeerib järgmisesse kolme põhivaldkonda: haridus, koolitus ja elukestev õpe; tööturgude tulemuslikkus ja võrdne juurdepääs kvaliteetsele tööhõivele; sotsiaalne kaasatus ja võitlus vaesuse vastu.


Euroopa Parlamendi liikmed soovivad tagada, et ESF+ jätkaks noorte tööhõive toetamist, võttes erilise tähelepanu alla mitteaktiivsed noored ja pikaajalised töötud. Samuti soovitakse luua paremad meetmed Euroopa lastegarantii rakendamiseks, et aidata kaasa kõigile lastele võrdsete võimaluste loomisele ja tasuta hariduse võimaldamisele.


Tugi tervise- ja sotsiaalvaldkonna innovatsioonile


Samuti toetaksid ESF+ vahendid algatusi, mis aitavad inimestel paremat töökohta leida või töötada ELi sees mõnes muus piirkonnas või riigis.

ESF+ programm toetaks tervishoiu- ja hooldusteenuste digipööret ning investeerimist varasesse diagnoosimisse ja sõeluuringutesse ning lisaks ELi riikide vahelist koostööd näiteks haruldaste ja komplekshaiguste puhul.


Järgmised sammud


Järgnevalt peab parlament Euroopa Sotsiaalfond+ määruse üle pidama läbirääkimisi Euroopa Komisjoni ja nõukoguga, kuni see jõustub.