Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: koondatud töötajatele antava abi laiendamine 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Parlament toetab Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi uusi eeskirju, et fond oleks hõlpsamini kasutatav ning vastaks digitaliseerimise ja keskkonnamuutustega seotud raskustele.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond on üks ELi meetmeid sotsiaalsema Euroopa saavutamiseks. Globaliseerumine võib põhjustada maailmakaubanduses olulisi struktuurimuutusi, mille tulemusel võivad töötajad töö kaotada.

EL lõi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) 2006. aastal, et toetada inimesi, kes on kaotanud töö globaliseerumise või finants- ja majanduskriisi tõttu ning kelle koondamine avaldab piirkondlikule või kohalikule majandusele olulist negatiivset mõju. EGF on erakorraline solidaarsusfond ja kuna tegu on eriotstarbelise rahastamisvahendiga, võetakse see kasutusele vajaduse ilmnemisel. Fondist kaasrahastatakse projekte, mille eesmärk on aidata töötajatel leida uus töökoht või luua oma ettevõte.

Mida teeb EL globaliseerumisega toimetulekuks

Erieeskirjadega määratakse kindlaks, millal ja kui kauaks võib töötajate kollektiiv fondist toetust saada.


EGFi kasutamist haldavad riiklikud või piirkondlikud ametiasutused. Fondist ei kaasrahastata näiteks pensione või töötushüvitisi.

Parlament töötab hetkel välja uut EGFi määrust 2020. aasta järgseks perioodiks.


  • Eesmärk on laiendada kohaldamisala, et anda abi digitaliseerimise, automatiseerimise ja vähese CO2-heitega majandusele üleminekuga seotud suurte ümberkorralduste puhul. Euroopa Parlamendi liikmed teevad ettepaneku nimetada fond ümber Euroopa Üleminekufondiks.
  • Kuna paljud töötajad töötavad VKEdes [väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted], kus töökohtade kadumisel võib olla märkimisväärne mõju ka väikestele piirkondadele, teevad Euroopa Parlamendi liikmed ettepaneku vähendada minimaalset töökohtade kadumise piirmäära praeguselt 500-lt töökohalt 200-le ja pikendada toetuse andmise perioodi.
  • Samuti soovivad nad kiirendada taotlemismenetlust.

Järgmised sammud

Parlament, nõukogu ja komisjon peavad nüüd pidama läbirääkimisi lõplike eeskirjade üle.