Uued eeskirjad terrorismi ja kuritegeliku rahastamise vastu  

 
 

Euroopa Parlamendi liikmed tõhustasid võitlust terrorismi ja kuritegevuse vastu, kiites heaks rangemad rahavoogude kontrolli ja rahapesu ennetamise eeskirjad.

©AP Images/European Union-EP  

Rangemad ja ühtsemad rahapesuvastased eeskirjad

Hinnanguliselt ulatub kuritegevusest saadud tulu ELis 110 miljardi euroni aastas. See on 1% ELi sisemajanduse koguproduktist. Kuritegelikku tulu ja rahapesu võidakse kasutada terroritegevuse rahastamiseks.

Rahapesu on kuritegu kõigis ELi liikmesriikides, kuid määratlused ja karistused erinevad. Kurjategijad võivad neid erinevusi ära kasutada ja tegutseda riikides, kus on ette nähtud leebemad karistused. Uute rahapesuvastaste eeskirjadega ühtlustatakse rahapesuga seotud kuritegude määratlused ja karistused, sealhulgas küberkuritegevusest saadud tulu, ning kõrvaldatakse piiriüleses õigus- ja politseikoostöös esinevad takistused.

Ajakohastatud direktiivi „eesmärk on kaotada riiklike eeskirjade erinevused, mida kurjategijad ära kasutasid, ning Euroopa tasandil tulemuslikumalt organiseeritud kuritegevuse vastu võidelda. Rahapesu on Euroopa ja ülemaailmne probleem, millele tuleb jõuliselt vastu astuda. Me anname õiguskaitseasutustele tõhusad töövahendid, et võtta kurjategijatelt nende kõige olulisem ressurss — raha,” selgitas parlamendi raporti autor Ignazio Corrao ( EFDD, Itaalia).

Sularaha kontrollimine ELi piiridel

Euroopa Parlamendi liikmed kiitsid heaks ka eeskirjad üle ELi välispiiride liikuva sularaha kontrollimiseks. Kõik, kes ELi saabuvad või sealt lahkuvad, on kohustatud deklareerima kaasasoleva sularaha, kui summa ületab 10 000 eurot.

Uute eeskirjadega laiendatakse sularaha mõistet ettemaksekaartidele ja väga likviidsetele kaupadele, nagu kuld. Ka kaubasaadetisena või pakiga saadetud sularaha tuleb deklareerida.

Parandatakse ka teabevahetust liikmesriikide ametiasutuste vahel ja kolmandate riikidega. Rahalised karistused sularaha avalikustamata jätmise eest jäävad liikmesriikide määrata, kuid need peavad olema tulemuslikud, proportsionaalsed ja hoiatavad.

„Peaksime tagama, et õigetel inimestel oleks juurdepääs õigetele andmetele. Selles määruses sai ühtlasi selgeks, et Euroopa rahapesu andmebüroo loomine annaks olulist lisaväärtust, lihtsustades rahapesu andmebüroode tööd riigiüleste kuritegude uurimisel,” ütles kaasraportöör Mady Delvaux (S&D, Luksemburg).

Teatavatel tingimustel, kui on tõendeid kuritegevuse kohta, on ametiasutustel õigus jälgida ka allapoole piirmäära jäävate sularahasummade liikumist ja neid ajutiselt kinni pidada.

„Me ajakohastasime õiguskaitseasutuste töövahendeid, et nad saaksid transiidina liikuvat raha paremini jälgida, tagades samal ajal, et eeskirjad on proportsionaalsed ja austatakse kodanike põhiõigusi,” ütles kaasraportöör Juan Fernando López Aguilar (S&D, Hispaania).

Mõlemad raportid võeti vastu parlamendi täiskogu 12. septembri istungil.