Internetikasutamine ja võrguühendusega seadmete arv üha kasvab. Küberohud samuti. Parlament on vastu võtnud uued õigusaktid, et küberturvalisust suurendada.

Euroopa Parlament tahab suurendada Euroopa küberturvalisust  

Küberkuritegevus muutub aina keerukamaks ja kavalamaks. Teisipäeval, 12. märtsil hääletasid Euroopa Parlamendi liikmed küberturvalisust käsitleva õigusakti poolt, mille eesmärk on üha arvukamatele küberohtudele tõhusamalt vastu astuda, tugevdada Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) rolli ja luua ühine küberturvalisuse sertifitseerimise raamistik.

Uue õigusaktiga tahetakse lahendada kaks suurt probleemi, ütles valdkonna eest vastutav parlamendiliige Angelika Niebler. „Esimene on üha sagenevad rünnakud Euroopa elutähtsate võrgustike vastu, nagu elektri- ja veevarustus, teabevahetus jne,“ selgitas Niebler, kes kuulub Euroopa Rahvapartei (PPE) fraktsiooni. „Teiseks teevad muret asjade interneti seadmed, mille arv aina suureneb ja mille omanikud kardavad seadmete turvalisuse ja oma isikuandmete kaitstuse pärast.“

Kavas on suurendada ENISA töötajaskonda ja rahastamist ning tihendada liikmesriikide koostööd küberturvalisuse tagamiseks. IT-seadmeid tahetakse hakata kogu Euroopas ühtmoodi sertifitseerima. Algul on sertifitseerimine vabatahtlik. Euroopa Komisjon hindab tulemusi ja otsustab 2023. aastaks, millises ulatuses tuleks sertifitseerimine kohustuslikuks muuta.

Peale selle plaanitakse veebikasutajaid paremini teavitada, et nad oskaksid oma turvalisuse eest hoolitseda. Hiljutises Eurobaromeetri uuringus pidas 87 % vastajatest küberkuritegevust liidus tõsiseks sisejulgeolekuohuks. Suurem osa vastajatest kartis ka ise veebikurjategijate ohvriks sattuda. Uute reeglite kohaselt hakatakse kasutajatele jagama soovitusi oma seadmete turvalise seadistamise ja hooldamise, uuenduste kättesaadavuse ja kestuse ning teadaolevate puuduste kohta.

„2017. aasta WannaCry küberrünnak halvas ELis üheaegselt rohkem kui 200 000 IT-süsteemi. See näitas, et Euroopa vajab kohalikke algatusi küberturvalisuse parandamiseks,“ ütles Niebler. „Küberturvalisuse õigusakt on esimene samm selles suunas. Euroopast võib peagi saada küberturvalisuse liider.“