Schengen: Euroopa piirideta ala 

 
 
Autod piirikontrolli järjekorras  

ELis passita reisimist võimaldav Schengeni ala on Euroopa integratsiooni üks konkreetsemaid saavutusi. Tutvume sellega lähemalt.

Mis on Schengeni ala?

Schengeni ala on üks Euroopa Liidu alustalasid. See loodi passikontrollide kaotamisega 1995. aastal. ELi kodanikud on saanud sellest ajast alates kasutada vaba liikumise õigust. See tähendab, et nad võivad elada, õppida, töötada ja pensionipõlve veeta kõikjal ELis. Schengeni alast saavad kasu ka turistid ja ettevõtjad.

Schengeni riigid

Schengeni ala hõlmab 26 riiki: neist 22 on ELi liikmesriigid ja neli asuvad väljaspool liitu. Need on Island, Norra, Šveits ja Liechtenstein.

Schengeni alasse kuuluvad peaaegu kõik liikmesriigid, välja arvatud kuus: Iirimaa ja Ühendkuningriik, kes säilitasid loobumisklauslid ja haldavad oma ühist reisipiirkonda, ning Bulgaaria, Horvaatia, Küpros ja Rumeenia, kes peaksid ühinema Schengeni lepinguga edaspidi.

Eesmärk ja kasu

Iga päev reisib üle ELi sisepiiride kuni 3,5 miljonit inimest. Vaba liikumine võib kaasa tuua mitmeid õigusi eri inimrühmadele, sh näiteks turistidele või peredele.

Kõik ELi kodanikud võivad viibida kehtiva passi või isikutunnistuse alusel teises ELi riigis turistina kuni kolm kuud. Samuti võivad nad elada teises liikmesriigis töö tõttu ning seejuures on neil õigus selle riigi kodanikega võrdsele kohtlemisele. Ettevõtjatel on asutamisvabadus ja üliõpilastel on õigus õppida kõikjal ELis.

Kui ELi sisepiirid uuesti suletaks, oleks hinnanguline kulu 10 aasta jooksul 100–230 miljardit eurot ning see takistaks 1,7 miljoni inimese piiriülest pendelrännet.

Schengeni ala kaart  

Julgeoleku tagamine

Schengeni eeskirjadega kaotatakse sisepiirikontroll ning samas ühtlustatakse ja tugevdatakse Schengeni ala välispiiride kaitset. Schengeni alasse sisenenud inimesed võivad reisida ühest riigist teise ilma piirikontrolli läbimata. Riigi ametiasutused võivad siiski inimesi sisepiiridel või nende lähedal kontrollida, kui politsei teabest ja kogemustest lähtuvalt on vaja järelevalvet ajutiselt suurendada.

Schengeni eeskirjadega nähakse ka ette ühine viisapoliitika väljastpoolt ELi pärit reisijate lühiajalise liidusviibimise puhuks ning aidatakse osalevatel riikidel ühendada kuritegevuse vastases võitluses jõud ja teha politsei- ja õigusalast koostööd.

Schengeni infosüsteemi tõhustatakse, et tagada eurooplaste suurem julgeolek. Tutvuge uuendustega infograafikute vahendusel.

Schengeni ala on üks Euroopa Liidu alustalasid ©AP Images / Euroopa Liit – EP  

Välis- ja sisepiirid

Schengeni eeskirjade toimimist mõjutas ELi suunduvate rändevoogude suurenemine 2015. aastal ja julgeolekuprobleemide kasv, sealhulgas terroristlik ja raske piiriülene kuritegevus, mille tulemusel mitmed liikmesriigid kehtestasid taas piirikontrolli.

Parlament kritiseeris 30. mail 2018 vastu võetud raportis sisepiirikontrolli jätkamist Schengeni alal. Ajutine sisepiirikontroll on Schengeni alal kehtinud kolm aastat. Euroopa Parlamendi liikmed nõuavad selgemaid tingimusi, mis käsitleksid selle kasutamist viimase abinõuna.

Probleemid ja ELi pakutavad lahendused

Rände ja enda välispiiri julgeoleku haldamine on Euroopa jaoks keerukas ülesanne. ELi välispiiridel avastati 2015. aastal 1,83 miljonit ebaseaduslikku piiriületust. Kuigi see arv vähenes 2018. aastaks 150 114-ni, püüab EL oma välispiirikontrolli veelgi tugevdada ja varjupaigataotlustega tõhusamalt tegeleda.

Probleemid on toonud piirihalduspoliitikas kaasa märkimisväärseid muudatusi. Näiteks on loodud sellised vahendid ja asutused nagu Schengeni infosüsteem, viisainfosüsteem, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) ning uus liitu sisenemise ja liidust lahkumise registreerimise süsteem Schengeni ala välispiiridel.

Reisijad, kes viisat ei vaja, läbivad edaspidi kontrolli juba enne ELi saabumist. Selleks kasutatakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS), mis võimaldab avastada kurjategijaid, terroriste ja muid ohtlikke isikuid enne nende ELi saabumist. Kontrollid võivad alata juba 2021. aastal.

Lisaks on Euroopa Parlamendi liikmed heaks kiitnud kava anda Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile 2027. aastaks 10 000 piirivalveametnikust koosnev alaline korpus, et suurendada Euroopa julgeolekut.