Terroristlik propaganda tuleks veebist kõrvaldada ühe tunni jooksul  

 
 
Terrorismi propageeriv internetisisu tuleks edaspidi veebist ühe tunni jooksul eemaldada. Foto: Grzegorz Walczak, Unsplash.  

Euroopa Parlament on valmis alustama läbirääkimisi ELi liikmesriikidega, et kohustada internetiettevõtteid kõrvaldama terrorismi propageeriva internetisisu veebist tunni aja jooksul.

Mais toimunud Euroopa Parlamendi valimiste eel kiitis parlament heaks uue seisukoha terroristliku propaganda levitamise vastu võitlemise uute üleliiduliste eeskirjade asjus. Nüüd, 24. septembril andis sellele oma heakskiidu ka parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon, kes kiitis ühtlasi heaks liikmesriikidega läbirääkimiste alustamise mandaadi.

Euroopa Parlamendi prioriteedid

Euroopa Parlament on seisukohal, et internetis radikaliseerumise vastu võitlemiseks peaksid internetiettevõtted eemaldama terrorismi õhutava sisu veebist ühe tunni jooksul pärast riiklikelt ametiasutustelt vastava korralduse saamist. Kuna terroristlik propaganda levib alati kiiresti, on oluline see võimalikult ruttu pärast avaldamist kustutada. Ettevõtjaid, kes seadust süstemaatiliselt ja jätkuvalt eiravad, võidakse trahvida – kuni 4% ulatuses nende kogukäibest.

Lisaks avaliku julgeoleku parandamisele soovib Euroopa Parlament kaitsta ka sõna- ja väljendusvabadust. Seetõttu toonitasid parlamendiliikmed, et terrorismi propageerivaks sisuks ei tohi pidada näiteks tundlikel poliitilistel teemadel esitatavaid vaieldavaid või vastakaid arvamusavaldusi. Ühtlasi rõhutas parlament, et veebimajutusteenuse pakkujad peaksid sisse seadma kasutajasõbralikud kaebuste esitamise mehhanismid ning tagama kaebuste kiire ja läbipaistva menetlemise.

Parlamendiliikmed jäid samas seisukohale, et ettevõtteid, kelle platvormidele laadivad sisu üles kasutajad (näiteks Facebook või YouTube), ei tohiks kohustada terrorismi propageerivat sisu juba ennetavalt tuvastama. See oleks kõnealuste platvormide hinnangul liiga suur koorem. Teabe jälgimine ja pidev ebaseaduslikule tegevusele viitavate tõendite otsimine peaks jääma pädevate riiklike asutuste ülesandeks.

Parlament usub ka, et filtrite ja automatiseeritud vahendite kasutamine ei tohiks olla kohustuslik, sest see võib põhjustada ebatäpsusi ja kahjutu sisu terroristlikuks lahterdamist.

Kuidas süsteem toimima hakkab?

ELi liikmesriigid peavad määrama pädeva asutuse ja andma sellest teada Euroopa Komisjonile, kes avaldab seejärel kõigi asjaomaste asutuste nimekirja.

Kui riiklikud ametiasutused leiavad terrorismi propageerivat infosisu, saadetakse internetiplatvormidele korraldus selle eemaldamiseks. Platvormidel on sisu kustutamiseks või selle kõikides liikmesriikides blokeerimiseks aega üks tund.

Parlamendiliikmed pakkusid välja, et väiksemate platvormide abistamiseks tuleks ette näha teatav eelneva teavitamise kord. See tähendab, et kui ettevõttele ei ole kunagi sisu eemaldamise korraldust esitatud, peab pädev asutus ettevõttega 12 tundi enne esimese sellise korralduse esitamist ühendust võtma ja teda menetlustest ja tähtaegadest teavitama.

Taust

Euroopa Komisjon esitas määruse ettepaneku 2018. aasta septembris pärast ELi juhtide juunis tehtud üleskutset. Detsembris 2018 jõudis nõukogu küsimuses poliitilisele kokkuleppele. 2019. aasta aprillis andsid parlamendiliikmed määruse projektile oma nõusoleku.

Kuidas edasi?

Järgmisel täiskogu istungil tehakse parlamendikomisjoni otsus nõukoguga läbirääkimiste alustamise kohta teatavaks. Kui otsuse hääletusele panekut ei taotleta, loetakse mandaat heaks kiidetuks ning läbirääkimised võivadki alata. Suurima tõenäolisusega saavad need hoo sisse juba oktoobris.

Lisalugemist terrorismi ja ELi kohta

Tutvuge ka järgmiste artiklitega: