Rodrigues: aeg on muuta arusaama sotsiaalse mõõtme rollist Euroopa projektis 

 
 

Jaga seda lehte: 

Euroopa Komisjon plaanib peagi Euroopa sotsiaalõiguste samba nime kandva algatuse raames käija välja ettepanekud ELi sotsiaalse mõõtme süvendamiseks.

Maria João Rodrigues esindab parlamendis sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni ning Portugali  

Euroopa Parlament soovib tagada, et kõigi töötajate põhiõigused sõltumata töö vormist ja lepingu tüübist oleksid tagatud, seisab neljapäeval, 19. jaanuaril täiskogul kinnituse saanud raportis. Euroopa sotsiaalsest mudelist räägib intervjuus raportöör Maria João Rodrigues.

 

Mida kujutab endast Euroopa sotsiaalõiguste samba nime kandev algatus?

 

Tegemist on kõige olulisema Euroopa Liidu algatusega Euroopa sotsiaalse mõõtme ülevaatamiseks. See tähendab, et uute väljakutsetega toimetulekuks peame sotsiaalseid standardeid ajakohastama kõigi Euroopa kodanike jaoks.

 

Uuteks väljakutseteks ei ole mitte ainult globaalne konkurents ja rahvastiku vananemine, vaid ka digirevolutsioon, mis mõjutab oluliselt inimeste töötingimusi. Samuti ei tohi unustada majandus- ja rahanduskriisi tagajärgi.

 

Räägime Euroopa sotsiaalsest mõõtmest, kuid kas ELi ei kujutata pigem majandusühendusena, mille keskmes on ühtne turg?

 

Väide vastab tõele, kuid kätte on jõudnud aeg muuta arusaama Euroopa projektist. Euroopa integratsioon ei saa enam tähendada ainult majanduskoostööd. EL suudab kõigile neile kriisidele ja väljakutsetele ühiselt vastu astuda vaid juhul, kui tugevdatakse sotsiaalset ühtekuuluvust.

 

Mida on Euroopa sotsiaalne mudel meile seni andnud?

 

Tööturu reguleerimise tulemusel kasvab tootlus, mis toetab ettevõtteid, kuid samal ajal paranevad ka inimeste töötingimused. Teiseks on kodanikele tagatud üldine ligipääs haridusele, tervishoiuteenusele ja sotsiaalkindlustusele. Kolmandaks toimub sissetulekute ümberjagamine maksustamise kaudu.

 

Vananev rahvastik, kasvav sotsiaalne ebavõrdsus, kõrge töötuse tase, varjupaigataotlejate sissevool... Kõik need tegurid on pannud sotsiaalkindlustussüsteemid surve alla. Kuidas läheb senise mudeli reformimine?

 

Olen nõus, et Euroopa sotsiaalse mudeli erinevaid komponente tuleb reformida. Mis puudutab pensionisüsteemi, siis tuleb tagada, et kõigile Euroopa kodanikele oleks vanusest hoolimata tagatud heal tasemel pension. Pensionisüsteemi stabiilsuse tagamiseks tuleb tõsta tööhõivet.

 

Kas ei ole helde sotsiaalkindlustussüsteem kahandanud Euroopa konkurentsivõimet? Inimesed eelistavad tööturult eemale hoida?

 

Sotsiaalkindlustussüsteeme tuleb kujundada nõnda, et inimesed oleksid endiselt huvitatud uue töö otsimisest. Inimesed vahetavad elu jooksul töökohti mitmeid kordi ja seega tuleb neil valmis olla enese täiendamiseks. Vajame haridus- ja koolitussüsteeme, mis pakuvad võimalusi elukestvaks õppeks.

 

Digirevolutsiooni tulemusel tekkinud uued töökohad on oma ülesehituselt oluliselt ebastabiilsemad. Seetõttu tuleb meil üle vaadata tööturul kehtivad regulatsioonid, mis ei kata uut tüüpi töökohti. Eelkõige puudutab see noori inimesi.

"Digirevolutsioon nõuab tööturureeglite ülevaatamist, et kaetud oleks uut tüüpi töökohad. Eelkõige puudutab see noori inimesi."

Maria João Rodrigues,  

Euroopa sotsiaalsele mõõtmele keskenduva raporti autor.

Jaga seda tsitaati: