ELi meetmed noorte tööhõive parandamiseks 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
ELi meetmed noorte tööhõive parandamiseks  

Noorte töötus on Euroopas endiselt suur probleem. Lugege, milliseid meetmeid EL on võtnud, et noori aidata.

Noorte töötus on Euroopas endiselt suur probleem. Lugege, milliseid meetmeid EL on võtnud, et noori aidata.

Noored olid nende hulgas, keda majandus- ja finantskriis kõige rängemini tabas. Töötuse määr ELis 15–25-aastaste seas kasvas 15 % -lt 2008. aastal 24%-ni 2013. aasta alguses, kõrgeim oli see Kreekas (60 %), Hispaanias (56,2%), Horvaatias (49,8%), Itaalias (44,1%) ja Portugalis (40,7%).

Kuigi noorte töötus vähenes 2013. aasta 24%-lt 15,1%-ni 2018. aasta mais ja mittetöötavate ja mitteõppivate 15-24-aastaste osakaal langes 2012. aasta 13,2%-lt 10,9%-ni aastal 2017, on see jätkuvalt kõrgem kui elanikkonna hulgas tervikuna.

EL on teinud mitmeid algatusi noorte töötuse vähendamiseks ning Euroopa Parlament taotleb 2019. aasta ELi eelarves rohkem vahendeid sellistele programmidele nagu Erasmus+ ja noorte tööhõive algatus.

Algatused noorte aitamiseks

Nii noortegarantii kui ka noorte tööhõive algatus keskenduvad noortele, kes ei tööta ega õpi, sealhulgas pikaajalistele töötutele ja neile, kes ei ole end tööotsijana registreerinud.

ELi liikmesriigid leppisid 2013. aastal kokku algatada noortegarantii. See on ELi algatus teha kõigile kuni 25-aastastele noortele nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või koolist lahkumist kvaliteetne pakkumine uuesti tööle asuda, haridusteed jätkata, õpipoisiõpet alustada või praktikale minna.

Noorte tööhõive algatus on ELi peamine vahend rahastamaks meetmeid ja programme, mida liikmesriigid rakendavad noortegarantii kavade ellu viimiseks, näiteks noorte koolitamine ja abistamine esimese töö leidmisel koos stiimulitega tööandjatele. Algatus on suunatud ELi piirkondadele, kus noorte töötuse määr on üle 25%. See hõlmab rohkem kui 120 piirkonda 20 liikmesriigis, sealhulgas Iirimaal ja Ühendkuningriigis.

Euroopa Komisjoni andmetel on alates 2014. aastast igal aastal noortegarantii kavadesse registreerunud rohkem kui 5 miljonit noort. Noorte tööhõive algatus on otseselt aidanud rohkem kui 1,7 miljonit noort.

Samuti avati Euroopa Õpipoisiõppe Liidu platvorm, et toetada noortegarantiid ning parandada õpipoisiõppe kvaliteeti Euroopas.

Selleks et anda noortele turvalistes ja õiglastes oludes kvaliteetne töökogemus ning suurendada nende tööalast konkurentsivõimet, leppisid liikmesriigid 2014. aastal kokku praktika kvaliteediraamistikus.

Platvormi „Sinu esimene EURESe töökoht“ eesmärk on tööjõu liikuvuse edendamine, teavitades noori teistes ELi riikides töötamise võimalustest. Platvormil saavad kokku välismaal töökogemust omandada soovivate noorte (18-35-aastased kõigist ELi liikmesriikidest ning Norrast ja Islandilt) CV-d ning noori töötajaid otsivate tööandjate töö- ja praktikapakkumised.

Septembris hääletas Euroopa Parlament Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistiku loomise poolt. Korpuse eesmärgiks on pakkuda noortele võimalusi teha vabatahtlikku tööd ja osaleda solidaarsusprojektides, millest saavad kasu inimesed ja kogukonnad üle Euroopa.