Euroopa Parlament on võtnud vastu uued eeskirjad, mis võimaldavad lapsevanematel ja hooldajatel töö- ja pereelu paremini ühitada.

Miks on vaja uusi ELi eeskirju?

Paindlikumad töötingimused ning pere- ja hoolduspuhkus aitaksid töötavatel vanematel ja hooldajatel hoida era- ja ametihuve tasakaalus ning vältida olukorda, kus nad peavad valima pere ja karjääri vahel. Uued eeskirjad kuuluvad ELi sotsiaalpoliitikasse, mille eesmärk on parandada inimeste elu ja heaolu.


Mõju soolisele võrdõiguslikkusele

Naised, kelle tööhõive määr oli 2017. aastal 66.5 % (võrreldes meeste 78 %-ga), töötavad tõenäolisemalt osalise tööajaga, et hoolitseda laste ja sugulaste eest, ning nende karjääris esineb katkestusi, mistõttu nad saavad keskmiselt vähem palka ja väiksema pensioni kui mehed.

4. aprillil vastu võetud uute töö- ja eraelu tasakaalu käsitlevate eeskirjadega püütakse suurendada naiste tööhõive määra, luua isadele stiimuleid perepuhkuse võtmiseks ning edendada soolist võrdõiguslikkust ja võrdseid võimalusi.

Uute eeskirjade põhielemendid

Selle direktiiviga kehtestatakse vanema- ja hoolduspuhkuse kohta uued või rangemad miinimumnõuded.

Isal on õigus saada vähemalt 10 tööpäeva isapuhkust, mida makstakse vähemalt haigushüvitisega võrdses summas. See kehtib ka võrdväärsete teiste vanemate suhtes, kui see on liikmesriigi õigusega tunnustatud.

Vanematel on õigus vähemalt nelja kuu pikkusele vanemapuhkusele, millest kaks kuud ei ole ülekantavad ja on tasustatavad. Hüvitise suuruse määravad kindlaks ELi liikmesriigid.

Töötajad, kes hooldavad raskelt haigeid või ülalpeetavaid sugulasi, võivad taotleda igal aastal viis päeva hooldajapuhkust.

Lisaks saavad lapsevanemad ja hooldajad paremad võimalused taotleda paindlikku töökorraldust, näiteks paindlikku või lühendatud tööaega.


Järgmised sammud

Enne uute eeskirjade jõustumist peab need ametlikult kinnitama ka nõukogu. Pärast seda on liikmesriikidel oma seaduste vastavusseviimiseks kolm aastat.