Katastroofide ohjamine ja ELi tõhusam reageerimine hädaolukordadele  

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Euroopa Parlament kiitis heaks ELi kodanikukaitse mehhanismi ajakohastamise ja täiendava reservi loomise, et katastroofi korral tõhusamalt tegutseda


Euroopa Parlamendi liikmed hääletasid 12. veebruaril ELi kodanikukaitse mehhanismi tugevdamise poolt, et aidata liikmesriikidel nii korduvatele kui ka ootamatutele hädaolukordadele ja katastroofidele kiiremini ja tõhusamalt reageerida. Selleks tuleks paremini korraldada abivarustuse, näiteks välihaiglate jagamist, soovitavad parlamendiliikmed.


Nii looduslikke kui ka inimtekkelisi õnnetusi võib juhtuda igal pool ja need võivad põhjustada suurt kahju. 2017. aastal hukkus Euroopas loodusõnnetustes 200 inimest ja õnnetustega seotud kulud ulatusid peaaegu 10 miljardi euroni.


Hiljutised suurõnnetused, nagu 2018. aastal Kreekas ja 2017. aastal Portugalis, näitasid, et üksi ei suuda liikmesriigid neile piisavalt tõhusalt reageerida. Raskused on enamasti korralduslikku laadi, ütles Euroopa Parlamendi itaallasest liige Elisabetta Gardini, katastroofiabi parandamise raporti autor.


Vastastikune abi juba toimib


Liikmesriikide vastastikuse abi süsteem juba toimib ja seda nimetatakse ELi kodanikukaitse mehhanismiks. Kui mõni liikmesriik katastroofi tõttu abi vajab, võib ta pöörduda kodanikukaitse mehhanismi poole.


Kuid on selgunud, et sellest osalevate riikide vabatahtlikel sissemaksetel põhinevast süsteemist ei piisa, eriti kui sama tüüpi õnnetus tabab korraga mitut liikmesriiki. Kodanikukaitse mehhanismil puudub liidu ühisreserv, kust võiks abi saada, kui liikmesriigid aidata ei suuda.

RescEU: uus hädaabireserv


Parlament nõuab, et loodaks uus ühisreserv RescEU. Seda reservi tuleks kasutada vaid siis, kui liikmesriikide vahenditest ei piisa. Euroopa ühisreserv sisaldaks vahendeid, mida on vaja näiteks metsatulekahjude korral, nagu tuletõrjelennukid, spetsiaalsed veepumbad, välihaiglad ja erakorralise meditsiini töörühmad.


RescEU kasutamise otsuse peaks tegema Euroopa Komisjon tihedas koostöös taotleva riigi ja liikmesriikidega, kes abivahendeid omavad, rendivad või liisivad.


Teadmiste ja kogemuste jagamine


Uued eeskirjad näevad ette katastroofiohu paremat ohjamist konsulteerimise, ekspertide kasutamise ja soovitatavate järelmeetmete abil.


Euroopa Parlamendi liikmed toetasid ELi kodanikukaitse teadmusvõrgustiku tugevdamist, et hõlbustada kõigi kodanikukaitses ja katastroofiohjamises osalejate teabevahetust, keskendudes eelkõige noortele spetsialistidele ja vabatahtlikele.


Uued eeskirjad jõustusid 13. märtsil 2019.