Sõiduautode CO2 heide: faktid ja arvud (infograafika) 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Kas olete kunagi mõelnud sellele, kui suur on sõiduautode CO2 heide ja kas elektrisõidukid on ka tegelikult puhtam alternatiiv? Vastuse leiate meie infograafikutest.

Euroopa Keskkonnaameti aruande kohaselt andis transport 2019. aastal ligikaudu veerandi ELi CO2 koguheitest, millest 71,7 % tulenes maanteetranspordist.

ELi eesmärk on vähendada transpordist tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2050. aastaks võrreldes 1990. aastaga 90 %. See on osa Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava raames tehtavatest pingutustestCO2 heite vähendamiseks ja kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks.

CO2 heitkoguste muutused ELis sektorite kaupa (1990–2019)  

Transpordi tekitatud heitkogused kasvavad

Transport on ainus sektor, kus kasvuhoonegaaside heitkogused on viimase kolme aastakümne jooksul suurenenud: 33,5 % aastatel 1990–2019.

Transpordist tuleneva CO2 heite märkimisväärne vähendamine ei ole lihtne, kuna heitkoguste vähenemise määr on aeglustunud. Praeguste prognooside kohaselt vähenevad transpordisektori heitkogused 2050. aastaks vaid 22 %, mis on kaugelt väiksem praegustest eesmärkidest.

Transpordi heitkogused ELis  

Sõiduautod on suured saastajad

Maanteetransport tekitab umbes viiendiku ELi heitkogustest.


Reisijateveo CO2 heide on eri transpordiliikide puhul väga erinev. Sõiduautod on suurimad saastajad, tekitades 61 % Euroopa maanteetranspordi CO2 koguheitest.

Euroopas oli 2018. aastal keskmine auto täituvuse määr vaid 1,6 inimest auto kohta. Ühisauto kasutamine või üleminek ühistranspordile, jalgrattaga sõitmine ja kõndimine võivad aidata seda määra suurendada ja heitkoguseid vähendada.


Kas elektriautod on rohelisemad?

Sõiduautode CO2 heite vähendamiseks on kaks võimalust: muuta sõidukid tõhusamaks või kasutada muud kütust. 2019. aastal kasutas enamik Euroopa autodest diiselkütust (67 %), millele järgnes bensiin (25 %).

Elektriautod koguvad siiski populaarsust, moodustades 2020. aastal 11 % kõigist uutest registreeritud sõiduautodest.

Elektrisõidukite – akutoitega elektrisõidukite ja pistikühendusega hübriidsõidukite – müük on alates 2017. aastast suurenenud ja kolmekordistus 2020. aastal, mil hakati kohaldama praeguseid CO2 heite sihttasemeid.

Elektrikaubikud moodustasid 2020. aastal 2,3 % uute registreeritud kaubikute turuosast.

Auto tekitatud CO2 koguse arvutamisel tuleb võtta arvesse mitte ainult kasutamisel tekkivat CO2 heidet, vaid ka sõiduki tootmisest ja kõrvaldamisest tingitud heitkoguseid.


Elektriauto tootmine ja kõrvaldamine on vähem keskkonnasõbralik kui sisepõlemismootoriga auto tootmine ning elektrisõidukite tekitatud heitkoguste tase varieerub olenevalt sellest, kuidas elektrit toodetakse.


Kuid võttes arvesse ELi keskmist energiaallikate jaotust, on elektriautod siiski juba tõestanud, et nad on bensiinil töötavatest autodest keskkonnahoidlikumad. Kuna taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri osakaal eeldatavalt tulevikus suureneb, peaksid elektriautod muutuma keskkonnale veelgi vähem kahjulikuks, eriti arvestades ELi plaane muuta akud kestlikumaks.

Uute sõiduautode heitkoguste muutumine (CO2 g/km)  

Samas on siiski ka vähenenud pingutused uute autode kütusesäästlikkuse suurendamiseks.

ELi eesmärgid maanteetranspordi heitkoguste vähendamiseks

EL kehtestab uued CO2 heite sihttasemed, mille eesmärk on vähendada uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite (kaubikute) kahjulikke heitkoguseid.

2021. aasta juulis tegi Euroopa Komisjon ettepaneku vähendada alates 2025. Aastast sõiduautode ja kaubikute heite sihttasemeid veel 15 %. Seejärel vähendatakse 2030. aastaks heitkoguseid sõiduautode puhul 55 % ja kaubikute puhul 50 %, et saavutada 2035. aastaks nullheide.

Parlament võttis oma läbirääkimisseisukoha vastu 8. juunil, toetades nii komisjoni eesmärki saavutada 2035. aastaks nullheide kui ka 2030. aastaks sõiduautodele ja kaubikutele kavandatud heite sihttasemeid. Parlament saab nüüd alustada kõnelusi ELi riikidega.

Muud ELi meetmed transpordisektori heitkoguste vähendamiseks

Maanteetranspordist tulenevate heitkoguste vähendamiseks kavatseb EL täiendada sõiduautode ja kaubikute CO2 heite kavandatud sihttasemeid järgmiste meetmetega:


  • uus heitkogustega kauplemise süsteem (HKS) maanteetranspordi- ja hoonesektori jaoks
  • taastuvate transpordikütuste osakaalu suurendamine
  • fossiilkütuste maksusoodustuste kaotamine
  • alternatiivkütuste taristut käsitlevate õigusaktide läbivaatamine, et suurendada nende ulatust

Lisateave taastuvallikatest toodetud vesiniku kohta – kestlik kütus, mille võimalusi Euroopa Parlamendi liikmed uurivad.


Lisaks autode heitkogustele sihttasemete määramisele vaatavad parlamendiliikmed läbi ka muid lennukite ja laevadega seotud meetmeid: kaasata meretransport heitkogustega kauplemise süsteemi; vaadata läbi lennutegevuse süsteem; ning soovitada lennukitele ja laevadele kestlikumaid kütuseid. Vaatamata sellele, et lennundus ja laevandus toodavad vaid umbes 8 % ELi koguheitest, suurenevad nende heitkogused jätkuvalt.

Tutvuge infograafikuga ELi edusammude kohta 2020. aastaks seatud kliimamuutustega seotud eesmärkide saavutamisel