Uued ELi õigusnormid parandavad juhutöötajate õigusi ja tagavad paremad töötingimused.

Parlamendiliikmed kiitsid 16. aprillil heaks ELi ministritega saavutatud esialgse kokkuleppe uute miinimumõiguste kohta kõigile töötajatele. Õigusakt annab uued õigused kõige kaitsetumatele, ebatüüpiliste töölepingute alusel ja ebastandardsetel töökohtadel töötajatele, nagu juhutöötajad.


Uute reeglitega püütakse töötajaid kaitsta, tagades läbipaistvamad ja prognoositavamad töötingimused, nagu katseaja pikkus, tööaeg, peamiste töötingimuste teatavakstegemine nädala jooksul alates lepingu alusel tööle asumisest jne. Samuti ei tohi tööandjad keelata töötajatel tegutseda väljaspool nende heaks töötatavat aega teiste tööandjate heaks. See on ELi sotsiaalpoliitikas oluline samm.


Rohkem teavet uute reeglite kohta leiab meie infograafikust.

Infograafik: ebatüüpilistel töökohtadel ja juhutöömajanduses töötajate uute ELi õiguste selgitus  

Paindlikes töösuhetes töötajate kaitse

Muutused töömaailmas, näiteks järjest suurenev digitaliseeritus ja uute ärimudelite loomine, mille puhul on levinud ajutised ametikohad ning organisatsioonid sõlmivad lühiajalisi lepinguid füüsilisest isikust ettevõtjatega (niinimetatud juhutöömajandus), on toonud kaasa ebastandardsete töökohtade tekke.

2016. aastal moodustasid neljandiku kõigist töölepingutest ebatüüpiliste töövormide kohta koostatud lepingud. Tööturg vajab paindlikke töölepinguid, kuid paindlikkus peab olema kombineeritud miinimumkaitsega.


ELi Kohus on määratlenud järgmised töötaja seisundi kindlakstegemise kriteeriumid:


  • Töötaja osutab teatava aja jooksul teisele isikule selle isiku juhtimise all teenuseid, mille eest ta saab tasu
  • Töötaja on igaüks, kes töötab keskmiselt 3 tundi nädalas ja 12 tundi 4 nädala jooksul
  • Uued reeglid hõlmaksid koduabilisi, nõudetöö tegijaid, lühiajalises töösuhtes olevaid töötajaid, vautšeripõhise töö tegijaid, platvormitöötajaid ning praktikante ja õpipoisse, kui nad vastavad neile kriteeriumidele
  • Füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes uusi reegleid ei kohaldataks

Järgmised sammud


Enne kui uued reeglid jõustuvad, peavad ELi ministrid need heaks kiitma.


Mida EL töötajate õiguste kaitseks veel teeb


EL jätkab tööd töötingimuste parandamise nimel. Hiljuti võttis parlament vastu uued reeglid, mis võimaldavad töötavatel lapsevanematel ja hooldajatel oma töö- ja pereelu paremini ühitada. Samuti võttis ta vastu reformipaketi lähetatud töötajate kaitse parandamiseks.

EL on sätestanud ka eeskirjad seoses tööaja, töötervishoiu ja tööohutuse ning sotsiaalkindlustusega teises liikmesriigis töötamisel.