Euroopa Liit võtab vastu meetmeid, et tegeleda koroonaviiruse pandeemia ja selle mõjudega. Vaata ajatelge ja saa ülevaade ELI tegevusest eri valdkondades.

Uuri, mida teeb Euroopa Liit  tervishoiu, teadusuuringute, majanduse, tööhõive, ühiskonna, reisimise ja transpordi vallas, ning kuidas EL aitab oma partnerriike üle kogu maailma võitluses koroonaviiruse vastu.  

Tervishoid 
description: Riiklike tervishoiusüsteemide toetamine ja meditsiinitarvete olemasolu kindlustamine  
 • Meditsiiniseadmete valdkonna reformi edasilükkamine 
  17. aprill 2020 

  Parlament lükkas edasi uue meditsiiniseadmete määruse jõustumise, et vältida meditsiiniseadmete nappust ja viivitusi nende turule laskmisel.

  infographic illustration    
 • Erakorraline abi tervishoiusektorile 
  17. aprill 2020 

  Euroopa Liit eraldas oma eelarvest meditsiinitarvikute ostmiseks, seadmete ja patsientide transpordi koordineerimiseks ning välihaiglate rajamiseks enam kui 3 miljardit eurot. Pikemas perspektiivis kasutatakse seda raha ka testimissuutlikkuse suurendamiseks ja teadusuuringute toetamiseks.

  infographic illustration    
 • Meditsiiniseadmete impordi lihtsustamine 
  3. aprill 2020 

  Meditsiiniseadmete import vabastati ajutiselt tolli- ja käibemaksust, et lihtsustada vajalike vahendite hankimist väljastpoolt ELi.

  infographic illustration    
 • ELi ühine meditsiinitarvete reserv 
  20. märts 2020  

  EL lõi hingamisaparaatide, korduvkasutatavate maskide, laboratooriumitarvikute ja ravivahendite strateegilise rescEU tagavara, et aidata riike, kes on oma varud ammendanud.

  infographic illustration    
 • Tootmisvõimsuse suurendamine 
  20. märts 2020 

  Meditsiinitarvete, st näomaskide, kaitseriietuse, respiraatorite jms valmistamiseks vajalikud Euroopa harmoneeritud standardid tehti tootmise suurendamiseks kõigile tasuta kättesaadavaks.

  infographic illustration    
 • Euroopa eksperdirühm 
  17. märts 2020 

  Seitsmest liikmesriikide epidemioloogist ja viroloogist moodustati nõuandekogu, mis töötab ELi jaoks välja teadusandmetel põhinevad reageerimissuunised ning koordineerib riskijuhtimismeetmeid.

  infographic illustration    
 • Isikukaitsevahendite varude kaitse  
  15. märts 2020 

  Isikukaitsevahendite ehk maskide, visiiride, kaitserõivaste jms väljavedu EList muudeti loapõhiseks.

  infographic illustration    
 • Meditsiinivarustuse ühine hange 
  28. veebruar 2020 

  Liikmesriigid ühendasid jõud ning korraldasid isikukaitsevahendite (sh kindad, maskid, kaitsekombinesoonid jms), hingamisaparaatide ja testimiskomplektide ostmiseks ühishanke.

  infographic illustration    
Teadusuuringud 
description: Teadusuuringute ja innovatsiooni toetamine tõhusa ravi ja vaktsiini väljatöötamiseks  
 • Teadusprojektidele eraldatakse COVID-19 puhanguga võitlemiseks 117 miljonit eurot 
  12. mai 2020 

  ELi ja farmaatsiatööstuse partnerluse ehk innovatiivsete ravimite algatuse raames eraldati kaheksale suuremahulisele ravi- ja diagnostikalahenduste väljatöötamisega tegelevale projektile kuni 117 miljonit eurot, millest 72 miljonit tuleb otse ELi eelarvest. Euroopa Komisjon korraldas teadusprojektide konkursi märtsis.

  infographic illustration    
 • Ülemaailmne tõotuste üritus toetamaks diagnostika ja vaktsiinide väljatöötamist 
  4. mai  

  Euroopa Liit, koos oma globaalsete partneritega, käivitab tõotuste maratoni. Selle raames kutsutakse üle maailma eri riike ja organisatsioone toetama 7,5 miljardi eurost algrahastust, et töötada välja ja võtta kasutusse diagnostika, teraapia ning koroonaviiruse vaktsiinid.

  infographic illustration    
 • Andmejagamisplatvorm teadlastele 
  20. aprill 

  Toetamaks teadlasi Euroopas ja mujal maailmas võitluses koroonaviiruse vastu, on Euroopa Komisjon koostöös partneritega käivitanud Euroopa Covid-19 andmeplatvormi, et tagada olemasolevate teadusuuringute andmete kiire kogumine ja jagamine.

  infographic illustration    
 • Idufirmasid ja innovatiivseid algatusi toetatakse 164 miljoni euroga 
  20. märts 2020 

  Euroopa Innovatsiooninõukogu rahastamisvahendile „Accelerator“ eraldati 164 miljonit eurot, et toetada idufirmasid ja väikeettevõtteid, kes töötavad välja tehnoloogiat, mis võib aidata pandeemiaga võidelda.

  infographic illustration    
 • Vaktsiini otsivale ettevõttele CureVac eraldatakse 80 miljonit eurot 
  16. märts 2020 

  EL toetas koroonaviiruse vaktsiini väljatöötamist ja tootmist, eraldades innovaatiliste vaktsiinide väljatöötamisega tegelevale Saksamaa ettevõttele CureVac 80 miljonit eurot.

  infographic illustration    
 • 18 uurimisprojekti, milles osaleb 151 uurimisrühma, saavad 48,25 miljonit eurot 
  6. märts 2020 

  Raamprogrammist „Horisont 2020“ eraldati 18 uurimisprojektile, milles osaleb 151 uurimisrühma, kokku 48,25 miljonit eurot. Selle eesmärk on toetada vaktsiinide, uute ravilahenduste ja diagnoosimist hõlbustavate kiirtestide väljatöötamist ning parandada haiguspuhanguteks valmisolekut ja reageerimissuutlikkust.

  infographic illustration    
Majandus  
description: Finantssektori ja ettevõtete toetamine  
 • Struktuurifondide paindlikum kasutamine 
  23. aprill 2020 

  Uued tingimused võimaldavad liikmesriikidel paigutada raha ümber kolme peamise ühtekuuluvusfondi vahel (Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond), eri piirkonnakategooriate vahel ja fondide prioriteetsete valdkondade vahel.

  infographic illustration    
 • Parlament nõuab ulatuslikku majanduse elavdamise paketti 
  17. aprill 2020 

  Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles nõudis ulatusliku majanduse elavdamise paketi vastuvõtmist, et toetada COVID-19 kriisi järel Euroopa majanduse taastumist, ning jäi seisukohale, et see peaks hõlmama ka ELi eelarvega tagatud võlakirju ja vähemalt 50 miljardi euro suuruse ELi solidaarsusfondi loomist.

  infographic illustration    
 • EIP toetab majandust 65 miljardi euroga 
  16. aprill 2020 

  Euroopa Investeerimispank lõi 25 miljardi euro suuruse tagatisfondi, mis võimaldab lisaks juba kaasatud 40 miljardile eurole mobiliseerida Euroopa majanduse toetuseks veel kuni 200 miljardit eurot.

  infographic illustration    
 • Piirangute lõpetamise Euroopa tegevuskava 
  15. aprill 2020 

  Euroopa Komisjon ja Euroopa Ülemkogu esitasid suunised ja soovitused liikmesriikides kehtestatud piirangute lõpetamiseks.

  infographic illustration    
 • Kiire toetus vähemalt 100 000 VKE-le 
  6. aprill 2020 

  Kuna kriis mõjutab väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid väga tõsiselt, nägi EL Euroopa VKEde toetamiseks ette ligikaudu 8 miljardit eurot.

  infographic illustration    
 • ELi struktuurifondidest eraldatakse 37 miljardit eurot hädavajalikeks investeeringuteks ja ressursside mobiliseerimiseks 
  27. märts 2020  

  Koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse raames eraldati ELi struktuurifondidest tervishoiusüsteemide, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja tööturgude toetamiseks 37 miljardit eurot.

  infographic illustration    
 • Paindlikumad eelarvereeglid  
  23. märts 2020 

  EL muutis oma eelarve-eeskirjad paindlikumaks, et liikmesriigid saaksid teha kriisi leevendamiseks erakorralisi kulutusi.

  infographic illustration    
 • Uued riigiabinormid 
  19. märts 2020 

  Liikmesriikidele anti luba tõlgendada riigiabi andmise norme paindlikult, et tagada kõikidele ettevõtteliikidele vajalik likviidsus ja säilitada majanduse tegevussuutlikkus.

  infographic illustration    
 • Pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorraline EKP varaostukava mahus 750 miljardit eurot 
  18. märts 2020 

  Euroopa Keskpank võttis juba varem pandeemia vastu võitlemiseks kasutusele 120 miljardit eurot, nüüd töötati lisaks sellele välja ka ajutine erakorraline varaostukava, mis näeb ette era- ja avaliku sektori väärtpaberite ostmist kokku 750 miljardi euro eest.

  infographic illustration    
Ühiskond ja tööhõive 
description: Inimeste palga ja töökohtade kaitse kriisi jooksul  
 • Töökohtade säilitamine ja ettevõtete elushoidmine (100 miljardit eurot) 
  23. aprill 2020 

  Liikmesriikidele eraldati kuni 100 miljardit eurot sooduslaenudeks, mis võimaldavad ettevõtetel tänu palgatoetusele oma tööaega vähendada, ent töötajaid siiski palgal hoida.

  infographic illustration    
 • Enim puudust kannatavate inimeste abistamine 
  23. aprill 2020 

  Selleks et vältida nakkuse levikut toiduabi ja esmase materiaalse abi andmisel, võttis Euroopa enim puudust kannatavate isikute abifond kasutusele elektroonilised ja pabervautšerid ning nägi ette, et nii töötajad kui ka vabatahtlikud peavad kasutama isikukaitsevahendeid.

  infographic illustration    
 • Toetus põllumajandusele ja kalandusele 
  23. aprill 2020 

  Euroopa Liit muutis põllumajandus-, kalandus- ja vesiviljelussektori rahastamist paindlikumaks, et aidata neil COVID-19 tagajärgedega paremini toime tulla.

  infographic illustration    
 • Andmekaitse ja eraelu puutumatuse tagamine kontaktijälgimise rakenduste kasutamisel 
  17. aprill 2020 

  Euroopa Komisjon on väljastanud suunised ning ELi vahendite kogumi uute rakenduste väljatöötamiseks, mis aitavad võidelda Covid-19 pandeemia vastu. Parlament rõhutab, et igasugused kasutusele võetavad digitaalsed meetmed peavad olema täielikus kooskõlas andmekaitse- ja eraelu puutumatuse eeskirjadega.

  infographic illustration    
 • Rahaline abi Euroopa Liidu Solidaarsusfondist (800 miljonit eurot) 
  26. märts 2020 

  Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusala laiendati ka tervishoiukriisidele. Nii tehti 2020. aastal kriisis kõige rohkem kannatada saanud liikmesriikidele kättesaadavaks 800 miljonit eurot.

  infographic illustration    
 • Internetivõrgu ülekoormuse vältimine 
  19. märts 2020 

  EL palus Netflixil, Facebookil ja YouTube’il videote edastamise kvaliteeti alandada, et vältida võrgu ülekoormust.

  infographic illustration    
Reisimine ja transport 
description: Reisipiirangute kehtestamine ning elutähtsate teenuste tagamine  
 • Tühjade lendude lõpetamine 
  26. märts 2020 

  EL tühistas ajutiselt nõude, mille kohaselt peavad lennufirmad, kes soovivad lennujaamade õhkutõusu- ja maandumisajavahemikke ka järgmisel hooajal säilitada, neid kogu aeg kasutama.

  infographic illustration    
 • Kaupade liikumise ja teenuste säilitamine 
  18. märts 2020 

  EL seadis piiridel sisse nn rohelised koridorid, et oluliste kaupade ning hädavajalike meditsiinitarvete ja kaitsevahendite liikumine ühtsel turul ei takerduks.

  infographic illustration    
 • Reisipiirangud nakkuse leviku peatamiseks 
  17. märts 2020 

  Euroopa Liit sulges COVID-19 leviku piiramiseks ajutiselt oma piirid ja keelas reisimise.

  infographic illustration    
 • ELi kodanike repatrieerimine 
  Alates jaanuarist 2020 

  Euroopa Liit tõi oma elanikkonnakaitse mehhanismi abil kogu maailmast koju kümneid tuhandeid ELi kodanikke.

  infographic illustration    
ELi globaalne vastus 
description: Partnerriikide toetamine koroonaviiruse pandeemia leviku piiramisel  
 • 3 miljardit eurot laenudeks naaber- ja partnerriikidele 
  15. mai 2020 

  Euroopa Liit kinnitas heaks kolm miljardit eurot laenudeks, et aidata ELi naabritel ja partnerriikidel leevendada pandeemia negatiivseid sotsiaal-majanduslikke mõjusid ja säilitada finantsstabiilsus.

  infographic illustration    
 • Euroopa Liit loob humanitaarotstarbelise õhusilla 
  8. mai 2020 

  Euroopa Liit avab humanitaarabi õhusilla, et viia humanitaartöötajad ja koroonaviiruse tõkestamiseks vajalikud hädaabivahendid kõige kriitilisematesse piirkondadesse maailmas.

  infographic illustration    
 • Euroopa Liit toetab Lääne-Balkanit 3,3 miljardi euroga 
  29. aprill 2020 

  Euroopa Liit suunab rohkem kui 3,3 miljardi euro suuruse abipaketi oma Lääne-Balkani partnerriikidele, rahastades tervisesektorit, sotsiaal-majanduslikku taastumist, põgenikele humanitaarabi andmist, lisaks makro- ja mikrotasandi finantsabile.

  infographic illustration    
 • Rohkem kui 20 miljardit eurot toetamaks partnerriike 
  8. aprill 2020 

  Euroopa Liit käivitas 8. „Tiim Euroopa“ abipaketi, et aidata kõige haavatavamaid riike võitluses pandeemia ja selle sotsiaal-majanduslikke mõjude vastu. Pakett hõlmab Aafrikat, ELi naabruskonda, aga ka Aasia ja Vaikse Ookeani piirkonda, Ladina-Ameerikat ja Kariibi mere piirkonda.

  infographic illustration    
 • Kuni 28 miljonit eurot toetamaks teadustööd Sahara-taguses Aafrikas 
  8. aprill 2020 

  Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerlus (EDCTP) käivitab kolm konkurssi, toetamaks teadustöö tegemist Sahara-taguses Aafrikas. Kuni 28 miljoni euro suurune eelarve on rahastatud läbi ELi teadusuuringute- ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020.

  infographic illustration    
 • 240 miljonit eurot lisanduvat toetust naaberriikidele, kes võõrustavad Süüria põgenikke 
  31. märts 2020 

  Euroopa Liit kiidab heaks uue, pea 240 miljoni euro suuruse abipaketi, andmaks lisanduvat abi Süüria sõja põgenikele ning kaitsetutele inimestele Iraagis, Jordaanias ja Liibanonis; ning toetamaks pagulasi vastu võtnud riike olema paremini valmis tegelema väljakutsetega tervise valdkonnas.

  infographic illustration    
 • 700 miljonit eurot finantsabi, aitamaks Kreekal tegeleda migratsiooni väljakutsetega 
  3. märts 2020 

  Euroopa Liit teeb Kreekale, kuhu saabuvad enamik põgenikke ja migrante, kättesaadavaks 350 miljonit eurot. Lisanduvat 350 miljonit eurot finantsabi on saab taotleda osana paranduseelarvest. Lisaks toetatakse Kreekat läbi ELi kodanikukaitse mehhanismi meditsiinivarustuse, meedikute tiimide, varjendite, telkide ning tekkidega.

  infographic illustration    

Desinformatsioon pandeemia kohta levib kõikjal, mis teeb raskemaks võitluse viiruse vastu. EL jagab ja propageerib aktiivselt usaldusväärset informatsiooni ning teeb koostööd veebiplatvormidega, et eemaldada valeuudiseid ja veebipettuseid.

 

Loe ka meie ülevaadet 10 asjast, mida Euroopa Liit teeb koroonaviiruse vastu võitlemiseks.