Covid-19 kontaktijälgimise rakendused: privaatsuse ja andmekaitse tagamine 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Mobiilirakendused mängivad rolli Covid-19 vastases võitluses, kuid tekitavad ka küsimusi privaatsuse ja andmekaitse kohta. Loe, mida EL selle suhtes teeb.

Mobiilirakendused võivad mängida rolli võitluses Covid-19 vastu, näiteks riiklike strateegia osadena võimaldamaks ohutut reisimist ja liikumispiirangute tühistamist. Euroopa Liit töötab selles küsimuses koos liikmesriikidega tõhusate lahenduste leidmise nimel. Kuna rakendused võivad paljastada tundlikke kasutajaandmeid, rõhutab Parlament, et rakendused peavad olema hoolikalt välja töötatud.

 

Euroopa Komisjon on soovitanud Euroopa Liidu ühtset lähenemist kontaktijälgimise rakenduste suhtes. Need rakendused on mõeldud hoiatama inimesi, kes on olnud kontaktis nakatunud inimesega.

 

17. aprilli resolutsioonis  ning 14. mai täiskogu arutelul rõhutas Parlament, et pandeemia vastu kasutatavad digitaalsed meetmed peavad olema täielikus kooskõlas andmekaitse ja eraelu puutumatust puudutavate seadusandlusega. Parlamendi sõnul ei tohiks selliste rakenduste kasutamine olla kohustuslik ning need peaksid sisaldama aegumisklauslit, vältimaks nende kasutamist pandeemia järgsel ajal.

 

Parlamendiliikmed rõhutasid vajadust ka anonümiseeritud andmete järele ning lisasid, et võimaliku andmete kuritarvitamise riski vähendamiseks ei tohi kogutud andmeid hoida tsentraliseeritud andmebaasides.

 

Parlamendiliikmete sõnul peaks täpsustama veel rakenduste efektiivsust nakatumiste vähendamise osas; kuidas rakendused täpselt töötavad; ning arendajate ärihuve.

 

Vaata ka ajatelge ELi tegevustest Covid-19 vastu.

 

Jälgimise ja jälitamise rakendused Euroopa Liidus

 

Euroopa Liit ja paljud liikmesriigid on pakkunud välja mitmeid digitaalseid jälgimismeetmeid, et aidata pandeemiat kaardistada, jälgida ja leevendada.

 

Euroopa Komisjon peab kontaktijälgimise rakendusi, mis teavitavad mõnda aega nakatunud inimese läheduses viibinuid inimesi, kõige lootusandvamaks rahvatervisehoiu perspektiivist.

 

Nende rakenduste väärtus seisneb kontaktide salvestamises, mida inimesed ei pruugi tähele panna või mäletada, ilma kasutajate asukohta jälgimata. See võimaldab suuremat täpsust juhtumite tuvastamisel ning piirata viiruse edasist levikut. Koos teiste meetodite, nagu küsimustikega, võivad sellised rakendused aidata suurendada juhtumite tuvastamise täpsust, ning piirata viiruse edasist levikut, hoides samal ajal ohu eraelu puutumatusele madalal.

 

Selliseid rakendusi eelistatakse geolokaliseerimist kasutavatele jälitamise rakendustele, mis koguvad informatsiooni inimeste asukohta ja liikumiste kohta reaalajas, koos informatsiooniga nende tervise kohta. Sellise informatsiooni kogumine on ohuks eraelu puutumatusele ning tekitab küsimusi proportsionaalsete meetmete kohta.

Covid-19 pandeemia jälgimisega seotud rakendused võivad samuti anda inimestele täpset informatsiooni pandeemia kohta; pakkuda küsimustikke enesehinnanguks ning edasisteks käitumissoovitusteks; või olla suhtlusfoorumiks patsientide ja arstide vahel. Anonümiseeritud koondandmete kasutamine, mida koguvad telekommunikatsiooni- ning teised digitehnoloogia ettevõtjad, aitab kindlaks määrata riskipiirkondi ning koondada rahvatervisesüsteemide ressursse sinna, kus vaja. 

 

Kuigi kontaktijälgimise rakendused võivad olla tõhusad, on oht, et tundlikke kasutajaandmeid, nagu tervislik seisund ja asukohta, võidakse väärkasutada.

 

Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikide, Euroopa andmekaitseinspektoriga ja Euroopa Andmekaitsenõukoguga on võtnud eesmärgiks tagada piisav andmekaitse ning piirata andmete omavolilist kasutamist. Seetõttu on igasuguste Covid-19 jälgimisrakenduse väljatöötamiseks loodud täpsed suunised ja vahendite kogum.

 

Andmekaitse osas nõustamine on oluline osa Euroopa Komisjoni suunistest, kus rõhutatakse, et rakendused peavad olema täielikus kooskõlas ELi andmekaitse reeglitega, eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) ja eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiiviga.

 

13. mail tõi Euroopa Komisjon välja liikmesriikidele mõeldud suunistes kontaktijälgimise rakenduste kasutamise, pidades seda vajalikuks reisimise taastamisel Euroopas. Komisjon lisas, et need rakendused peavad olema koostalitlusvõimelised, nii et inimesed saaksid neist kasu ka Euroopas reisides.

 

Juunis reisimispiiranguid leevendama hakates nõustusid liikmesriigid tagama turvalise teabevahetuse riiklike kontaktijälgimise rakenduste vahel, et reisijad saaksid kasutada rakendusi kõikjal Euroopa Liidus. See tugineb mais kokkulepitud koostalitlusvõime juhistele, võimaldamaks riiklikel rakendustelt üksteisega sujuvalt töötada, järgides samal ajal eraelu puutumatuse ja andmekaitsestandardeid.

 

Parlament jätkab olukorra jälgimist

 

Parlamendi kodanikuvabaduste komisjoni eesistuja Juan Fernando López Aguilar märkis, et rakendused mängivad olulist rolli hetkese kriisi leevendamises ning tervitas ka Euroopa Komisjoni vahendite kogumit, kuid rõhutas, et põhiõigused ning andmekaitse peavad olema tagatud.

 

„Me jälgime, et ELi õiguse põhimõtteid ja reegleid järgitaks kogu Covid-19 vastase võitluse vältel. Selle [jälgimise] alla kuuluvad ka rakendused ja tehnoloogiad, mida kasutatakse pandeemiate levimismustrite ohjamiseks.“

  

Loe lähemalt, mis meetmeid on EL vastu võtnud, et tegeleda koroonaviiruse pandeemiaga.

ELi vahendite kogum  
  • Riiklikud terviseametid peaksid kiitma heaks rakendused ning vastutama, et neid kasutataks kooskõlas ELi isikuandmete kaitse reeglitega. 
  • Kasutajad säilitavad täielikku kontrolli isikuandmete üle. Rakenduste alla laadimine peaks olema vabatahtlik ning rakendused peaksid olema demonteeritud vajaduse kadumisel. 
  • Piiratud isikuandmete kasutamine: ainult andmeid, mis on eesmärgi jaoks olulised ning ei tohiks tähendada asukoha jälgimist. 
  • Ranged piirangud andmekogumisele: Isikuandmeid ei tohiks hoida kauem kui vaja. 
  • Andmete turvalisus: Andmed peaks olema kogutud indiviidi seadmes ning olema krüpteeritud. 
  • Koostalitlusvõimelisus: Rakendused peaksid olema kasutatavad üle kogu Euroopa Liidu.  
  • Riiklikud andmekaitsevõimud peaksid osalema protsessis ning nendega peaks konsulteerima.