Euroopa Parlamendi seisukoht tehisintellekti küsimuses 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Euroopa Parlament tahab, et tehisintellekti käsitlevad ELi õigusaktid toetaksid innovatsiooni ning tagaksid samal ajal inimõigused ja turvalisuse.

Tehisintellekt: Faktid ja arvud  

Tehisintellekt mängib ühiskonna digiüleminekul suurt rolli. Juba praegu on elu ilma tehisintellekti kasutavate toodete ja teenusteta raske ette kujutada. Muudatusi tuleb aga kindlasti veel, kas või sellistes valdkondades nagu töö, ettevõtlus, rahandus, tervishoid, julgeolek, põllumajandus jms. Ka ELi roheline kokkulepe ja ELi majanduse pandeemiajärgne taastamine sõltuvad suurel määral tehisintellektist.

EL koostab praegu tehisintellekti võimalusi ja ohte käsitlevat esimest reeglistikku, milles on kesksel kohal usalduse suurendamine tehisintellekti vastu ning tehisintellekti võimaliku mõju ohjamine üksikisikute, ühiskonna ja majanduse seisukohast. Samal ajal on eeskirjade eesmärk luua selline keskkond, mis võimaldaks Euroopa teadlastel, arendajatel ja ettevõtetel jõudsalt areneda. Euroopa Komisjon tahab suurendada tehisintellekti tehnoloogiatesse tehtavaid era- ja avaliku sektori investeeringuid 20 miljardi euroni aastas.

Tehisintellekti patenditaotlused  

Parlament töötab välja tehisintellekti käsitlevaid õigusnorme

Komisjon peaks esitama tehisintellekti käsitleva ettepaneku 2021. aasta alguses. Parlament on juba aga moodustanud tehisintellekti ja digiajastuga tegeleva erikomisjoni AIDA, mille ülesanne on analüüsida tehisintellekti mõju ELi majandusele. „Euroopa peab kujundama tehisintellekti selliseks, et see oleks usaldusväärne, teeniks ühiseid huve, võimaldaks ettevõtetel ja tööstusel edeneda, toetaks majanduslikku heaolu ning samas ei oleks erapoolik ega diskrimineeriv,“ ütles AIDA-komisjoni esimees Dragoș Tudorache (Renew, Rumeenia).

Lisaks võttis Euroopa Parlament 20. oktoobril vastu kolm raportit, milles kirjeldati, kuidas EL peaks tehisintellekti reguleerima, et toetada võimalikult hästi innovatsiooni ja eetikastandardeid ning suurendada usaldust tehnoloogia vastu.

Parlamendiliikmed rõhutasid, et eeskirjad peavad olema inimkesksed. Raportis esitatakse soovitused selle kohta, kuidas kindlustada ohutus, läbipaistvus ja vastutus, vältida eelarvamusi ja diskrimineerimist ning tagada põhiõiguste austamine, aga ka vastutus ühiskonna ja keskkonna eest. „See raport on koostatud kodanikele mõeldes,“ ütles pressikonverentsil raportöör Ibán García del Blanco (S&D, Hispaania).

Axel Voss (PPE, Saksamaa) selgitas, et tehisintellekti valdkonna tsiviilvastutuse korra eesmärk on suurendada usaldust, kaitsta kodanikke ja soodustada samal ajal ettevõtetele õiguskindluse tagamisega innovatsiooni. „Meie eesmärk ei ole revolutsioon. Ettevõtetele peaksid kehtima ühtsed eeskirjad ja kehtivaid seadusi tuleks arvesse võtta,“ ütles ta.

Intellektuaalomandi õiguste koha pealt rõhutas parlament, et oluline on arendada tehisintellekti edasi kindla süsteemi järgi, sealhulgas patentide ja uute loomeprotsesside küsimuses. „Näiteks tuleb ära otsustada, kellele kuuluvad intellektuaalomandi õigused siis, kui tegemist on tehisintellekti loominguga,“ märkis raportöör Stéphane Séjourné (Renew, Prantsusmaa).

Parlamendis on praegu töös mitu tehisintellektiga seotud teemat:


Tehisintellekti areng sõltub ka edukast Euroopa andmestrateegiast. 25. märtsil 2021 võttis parlament vastu andmealaste õigusaktide ettepanekud.

19. mail 2021 võttis parlament vastu raporti tehisintellekti kasutamise kohta hariduses, kultuuris ja audiovisuaalsektoris, kutsudes üles tehisintellekti tehnoloogiaid kavandama viisil, mis hoiab ära soolise, sotsiaalse või kultuurilise kallutatuse ja kaitseb mitmekesisust.

"Tehisintellekti tuleks õpetada diskrimineerimist mitte kordama," ütles raportöör Sabine Verheyen (EPP, DE). Päev hiljem kutsus parlament Euroopa Komisjoni üles tegelema veelgi digitaalsest transformatsioonist tulenevate probleemidega, keskendudes tehisintellektile kui tehnoloogiale, mis võimaldab ja toetab Euroopa avalikku ja erasektorit digitaalses üleminekus. 

Loe lisateave suurandmete võimaluste ja väljakutsete kohta.