Digipöörde olulisus, eelised ja roll ELi poliitikas 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Uuri lähemalt, kuidas EL aitab kujundada digiüleminekut Euroopas, mis tooks kasu nii kodanikele, ettevõtetele kui ka keskkonnale.

Digiülemineku kujundamine on üks ELi peamisi prioriteete. Euroopa Parlament aitab kujundada poliitikat, mis tugevdab Euroopa suutlikkust uute digitaaltehnoloogiate alal, avab uusi võimalusi ettevõtetele ja tarbijatele, toetab ELi kliimaneutraalsuse saavutamist aastaks 2050, toetab kodanike digioskuste arendamist ning aitab digitaliseerida avalikke teenuseid, arvestades sealjuures põhiõiguste ja -väärtustega.


2021. aasta mais võttis parlament vastu raporti Euroopa digitaalse tuleviku kujundamise kohta, kutsudes komisjoni üles tegelema veelgi digitaalsest üleminekust tulenevate väljakutsetega, eriti selleks, et kasutada ära digitaalse ühtse turu võimalusi, parandada tehisintellekti kasutamist ning toetada digitaalset innovatsiooni ja oskusi.

Mis on digipööre? 
  • Ettevõtete digiüleminek ja selle mõju ühiskonnale. 
  • Inimeste heaks toimiv tehnoloogia (digiplatvormid, asjade internet, pilvandmetöötlus ja tehisintellekt) ja selle laialdane kasutuselevõtt. 
  • Õiglane ja konkurentsivõimeline digimajandus.  

Digiülemineku prioriteetide rahastus


Digitehnoloogiad mängivad kõigis ELi poliitikavaldkondades olulist rolli. Covid-19 pandeemia rõhutas vajadust olla paremini valmis tuleviku väljakutseteks ning digilahendused pakuvad selleks olulisi võimalusi ja aitavad paremini tagada Euroopa konkurentsivõime maailmamajanduses.

ELi majanduse elavdamise kava kohaselt peaksid liikmesriigid eraldama 672,5 miljardi euro suurusest taastus- ja vastupidavusrahastusest vähemalt 20% digitaalsele üleminekule. Investeerimisprogrammides nagu Euroopa Horisont ning Euroopa ühendamise rahastus, eraldatakse märkimisväärsed summad ka digiüleminekuks.

Digitaalse Euroopa programm


Aprilli lõpus toimuval täiskogu istungil võtsid paralamediliikmed vastu digitaalse Euroopa programmi. Programmi eesmärk on investeerida digitaristusse, et tehnoloogiad aitaksid suurendada Euroopa konkurentsivõimet ja rohetehnoloogiale üleminekut.

Programmi 7,5 miljardi euro suurune eelarve jaotatakse viie valdkonna vahel: superandmetöötlus (2,2 miljardit eurot), tehisintellekt (2 miljardit eurot), küberturvalisus (1,6 miljardit eurot), kõrgema taseme digioskused (577 miljonit eurot) ning digitehnoloogia laialdase kasutamise tagamine majanduses ja ühiskonnas (1 miljard eurot).

Turvalisus ja platvormimajandus


Veebiplatvormidel on oluline osa majandusarengus ja inimeste elust, kuid need on tõstatanud ka uusi väljakutseid. EL töötab välja digiteenuste õigusakti, mille eesmärk on edendada konkurentsivõimet, innovatsiooni ja majanduskasvu, tugevdades samal ajal veebiturvalisust ja võideldes ebaseadusliku veebisisuga

Loe lähemalt, miks EL tahab platvormimajandust reguleerida.

Parlament võttis vastu uued eeskirjad, mis aitavad tõkestada terrorismi levitamist veebikeskkonnas. Parlamendiliikmed kaaluvad ka uue Euroopa küberturvalisuse keskuse reeglite väljatöötamist.

Tehisintellekt ja andmestrateegia


Tehisintellekt aitab optimeerida nii tervishoiu- ja transporditeenuseid. Samuti aitab see parandada tootmisprotsesse ja tuua Euroopa ettevõtetele konkurentsieelised, sh ringmajanduses, põllumajanduses, turismis.

Selleks et Euroopa kasutaks maksimaalselt ära tehisintellekti võimalusi, on parlamendiliikmed rõhutanud vajadust inimkesksete tehisintellekti õigusaktide järele, mille eesmärk on luua usaldusväärne raamistik tehisintellekti kasutamiseks. Euroopa Komisjon esitas tehisintellekti reguleerimise ettepaneku 21. aprillil 2021.

Tutvu Euroopa Parlamendi seisukohaga tehisintellekti küsimustes.

Tehisintellekti arendamise edukus Euroopas sõltub suuresti ka Euroopa andmestrateegiast. Parlament on rõhutanud ELi ettevõtete ja teadlaste tööstus- ja avaandmete potentsiaali ning kutsunud üles looma üleeuroopalisi andmeruume, infrastruktuuri ja eeskirju, mis aitaksid suurendada andmekasutuse ja -strateegia usaldusväärsust.

Loe lisateavet Euroopa Parlamendi seisukohast andmestrateegia osas.


Digioskused


Pandeemia on näidanud, kui olulised on digioskused tööelus ja igapäeva suhtluses. Pandeemia tõi välja ka digilõhe olemasolu ning digioskuste puuduse ning vajaduse parandada digioskuste arendamist. 

Parlament soovib, et Euroopa oskuste tegevuskava tagaks tehnoloogia arengu täieliku potentsiaali kasutamise kodanike ja ettevõtete hulgas.

42%  ; ELi kodanikest puuduvad elementaarsed digioskused

Jaga seda tsitaati: 

Õiglane maksustamine


Enamik maksureegleid kehtestati enne digitaalmajanduse olemasolu. Maksude vältimise vähendamiseks ja maksude õiglasemaks muutmiseks nõuavad parlamendiliikmed ülemaailmse minimaalse maksumäära kehtestamist ja uusi maksustamisõigusi, mis võimaldaksid maksta rohkem makse seal, kus luuakse väärtus ja mitte seal, kus maksumäärad on kõige madalamad.

Uuri lisaks: