ELi keskkonnaalane tegevusprogramm 2030. aastani  

 
 

Mis on ELi uue keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärgid ning milliste tegevuste läbi plaanitakse neid saavutada?

Kogu maailm seisab silmitsi kliimamuutusest tingitud tagajärgedega, ökosüsteemi degradeerumisega ning loodusvarade liigtarbimisest tingitud majanduslike ja ühiskondlike mõjudega. Parlamendiliikmed hääletavad uue keskkonnaalase tegevusprogrammi üle, mille eesmärk on nende probleemide lahendamisega tegelemine.

Lisateavet ELi tegevustest kliimamuutusega võitlemisel.

Kliimaneutraalsuse saavutamine


2019. aasta novembris võttis parlament vastu resolutsiooni, milles kuulutati välja kliima hädaolukord ning kutsuti üles Euroopa Komisjoni tagama, et tulevased õigusaktid ja eelarve oleksid kooskõlas Pariisi kliimaleppe eesmärkidega.

1973. aastal võeti vastu esimene ELi keskkonnaalane tegevusprogramm, mille eesmärk oli toona vähendada reostust, parandada loodus- ja linnakeskkonda ning suurendada teadlikkust keskkonnaalastest probleemidest.

Nüüd ootab vastuvõtmist kaheksas keskkonnaalane tegevusprogramm, mis keskendub kliimaneutraalsuse saavutamisele, puhtale ja tõhusale energiale ning ringmajandusele üleminekule. Parlament hääletab tegevusprogrammi üle juulis toimuval täiskogu istungil.

Jätkusuutlik majandus on edufaktor


Euroopa Keskkonnaagentuur tõdes keskkonnaseisundi aruandes, et majandustegevus ja elustiil on Euroopa kõige olulisemad keskkonnaprobleemid.

Keskkonnakomisjoni hinnangul peaks EL liikuma säästva heaolumajanduse poole, mille aluseks on säästva arengu eesmärgid. Heaolumajandus on see, kus avalik huvi määrab majanduse, mitte vastupidi.

Keskkonnaalase tegevuskava prioriteedid on muuhulgas:

  • Keskkonnakahju tuvastamine ja selle tekitajate kohutamine kahju heastama
  • 2024. aastal toimuv vahehindamine Euroopa Komisjoni poolt
  • Andmetehnoloogiate kasutamine, läbipaistvus, ligipääs
  • Fossiilkütuste otseste ja kaudsete toetuste järkjärguline kaotamine 2025. aastaks, keskkonnale kahjulike tegevuste kaotamine 2027. aastaks

Läbipaistvus ja seire

 

Uus keskkonnaalane tegevusprogramm, mis toetab Euroopa rohelist kokkulepet, sisaldab uut seiremehhanismi. Eeldatavalt esitab Euroopa Komisjon 31. detsembriks 2021 indikaatorid edusammude monitoorimiseks.

Lisateavet: