Saadikud nõuavad elektrijäätmete paremat käitlemist 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 

Parlament tahab karmistada elektri- ja elektroonikajäätmeid puudutavaid reegleid, ent samas vähendada bürokraatiat ettevõtete jaoks. Neljapäevasel täiskogu hääletusel panid saadikud paika uued elektrijäätmete kogumise, töötlemise ning ringlussevõtmise eesmärgid. Samuti püütakse takistada elektrijäätmete ebaseaduslikku väljavedu arenguriikidesse, kus sellised jäätmed võivad tekitada keskkonnakahju.

Eelnõu ajakohastab 2003. aasta elektri- ja elektroonikaseadmete romude direktiivi. Raportöör Karl Heinz Florenz (EPP, Saksamaa) märkis, et: "Me ei saa enam oma jäätmeid ära visata. Parlament on saatnud tugeva signaali, et ametivõimud, tootjad ja tarbijad peavad kõik oma panuse andma, et elektri- ja elektroonikatooteid kogutaks ning võetaks ringlusse praegusest enam. Samuti kehtestasime karmimad reeglid, et hoida ära potentsiaalselt kahjulike jäätmete ebaseaduslikku eksporti arengumaadesse." Raporti poolt hääletas 580, vastu 37 ja erapooletuks jäi 22 saadikut.


Kogumise eesmärgid


Parlament leiab, et liikmesriigid peaksid alates 2016. aastast koguma tagasi vähemalt 85% elektroonikaromudest. Samuti teevad saadikud ettepaneku, et 2012. aasta vahe-eesmärk võiks olla 4 kg elektrijäätmeid elaniku kohta (hetkel kehtivatele eeskirjadele vastavalt) või kaaluliselt sama kogus, mis koguti vastavas liikmesriigis 2010. aastal – sõltuvalt sellest, kumb kogus on suurem.


Jäätmed ei ole minema viskamiseks


Lisaks sellele, et elektrijäätmete korralik käitlemine on majanduslikus mõttes kasulik ja keskkonnasõbralik, aitab see ka kokku hoida väärtuslikke toormaterjale. Saadikud leiavad, et ringlusse tuleks võtta 50-75% (olenevalt kategooriast) elektroonikaromudest ning 5% elektroonikaromudest tuleks valmistada ette korduskasutamiseks.


Reguleerimisala ning päikesepaneelid


Ettepanek peaks hõlmama kõiki tavatarbijatele ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmeid, välja arvatud selgelt nimetatud erandid, nt suured paiksed seadmed ja tööstuslikud tööriistad ning militaarseadmed- ja sõidukid. Samuti tuleks erand teha päikesepaneelides kasutatavatele fotogalvaanilistele moodulitele, sest neid paigaldavad ja eemaldavad spetsialistid ning päikeseenergeetika tööstus on juba sõlminud vabatahtliku keskkonnakokkuleppe. Seejuures tuleb reguleerimisala, ja eelkõige erandid, iga 5 aasta tagant läbi vaadata.


Tootja ja tarbija vastutus


Parlamendiliikmed rõhutavad, et halduskoormuse vähendamiseks on vaja ühtlustada registreerimist ja aruandlust. Lisaks soovitavad nad olukorra lihtsustamiseks seadmete kategooriate vähendamist.


Elektritoodete tootjad rahastavad elektroonikaromude töötlemist ning lisaks saavad nad olukorda parandada, täites ökodisaini nõudeid, mis hõlbustavad elektroonikaromude korduskasutamist, demonteerimist ja taaskasutamist.


Tarbijad peaksid viima elektrijäätmed kogumispunkti, et neid saaks nõuetekohaselt töödelda (tarbijad saavad seda juba praegu teha tasuta). Lisaks peaks tarbijatel olema võimalik tagastada väga väikeseid elektroonikaromusid kauplustesse. Sellest kohustusest võib vabastada väga väikeseid poode, ent mitte kaugmüüjaid.


Ebaseaduslik eksport


Saadikud soovivad samuti takistada ebaseaduslike elektrijäätmete väljavedu EList, sest kui elektrijäätmeid ei käidelda sobivalt, siis võib see olla tervise- ja keskkonnaohtlik. Parlamendiliikmed nõustuvad, et vaja on tõhusamat kontrolli ning nad lisavad, et eksportijal on kohustus tõestada, et tooted on taaskasutatavad.