EP soovib ELi eeskirju interneti tsenseerimise vahendite eksportijaile 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 

Kolmapäeval kiideti heaks 2010. aasta inimõiguste aruande kohta käiv resolutsioon, mis ütleb, et ELil peaksid olema eeskirjad, millega saaks tõhustada järelvalvet selle üle, kuidas autokraatsetes režiimides internetitsensuuri teostatakse. Parlament soovib, et uued eeskirjad tugevdaksid auruandekohustust ELis tegutsevatele ettevõtetele, kes ekspordivad vahendeid, mida kasutatakse veebisaitide blokeerimiseks ning mobiilside jälgimiseks.

Araabia kevad ja sotsiaalmeedia


"Käib võidujooks nende vahel, kes rakendavad uut meediat vabanemise eesmärgil ja nende vahel, kes otsivad võimalust seda kasutada repressioonideks. Julgen öelda, et Vodafone peab õppima sellest, kuidas ta Mubarakile omapoolse pakkumise tegi," ütles raportöör Richard Howitt (S&D, UK) viitega Vodafone'ile, kes katkestas Mubaraki režiimi nõudmisel oma teenuste edastamise kõigest nädal enne revolutsiooni Egiptuses.


Resolutsioon kutsub Euroopa Komisjoni üles esitama 2013. aastaks regulatiivettepanekuid parandamaks selliste toodete ja teenuste ekspordi jälgimist, mida kasutatakse veebisaitide blokeerimiseks ja mobiilside jälgimiseks.


Resolutsioon märgib, et araabia kevad näitas interneti ja sotsiaalmeedia potentsiaali vahendina, mis võimaldab teostada arvamus- ja sõnavabadust. Lisaks nõuab resolutsioon suuremat toetust meediavabaduse edendamisele ning sõltumatute ajakirjanike ja blogijate kaitsmisele.


Rahvusvaheline Kriminaalkohus


Resolutsioon kutsub ELi ja liikmesriike tegema tihedamat koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga (ICC) tagaotsitavate isikute leidmiseks. Samuti kutsub resolutsioon eelkõige Küprost, Tšehhi Vabariik, Ungarit, Itaaliat, Luksemburgi ja Portugali üles sõlmima raamleping Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga hõlbustamaks omavahelist koostööd.


Salajased üleviimised


"Paljud ELi liikmesriigid ei ole käsitlenud täielikult ja avatult oma kaasosalust ülemaailmses inimõiguste rikkumises, mis leidis aset USA-poolse kinnipeetavate üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus," rõhutab resolutsioon, milles kutsutakse ELi institutsioone jätkama surve avaldamist liikmesriikidele täieliku ja avatud uurimise läbiviimiseks.


Laste õigused


Resolutsioon kutsub üles nii nõukogu kui ka komisjoni kiirendama jõupingutusi, et saavutada ülemaailmne lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimine ning selle tõhus rakendamine. Lisaks soovitab resolutsioon Euroopa välisteenistusel lisada inimõiguste olukorda käsitletavatesse ELi aastaaruannetesse lapse õiguste peatükk.

  

ELi eriesindaja inimõiguste küsimustes


Saadikud avaldavad resolutsioonis heameelt selle üle, et vastuseks parlamendi pikaajalisele taotlusele, plaanitakse luua ELi eriesindaja ametikoht inimõiguste küsimustes.


Resolutsioon võeti vastu 580 poolt, 28 vastu ja 74 erapooletu häälega.