ELi uued hangete läbiviimise reeglid tagavad kõrgema kvaliteedi ja tõhusama rahakasutuse 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
Uued EL reeglid riigihangete kohta toetavad ausat konkurentsi ja tõhustavad rahakasutust - © BELGA/EASYPHOTOSTOCK/V.THOERMER  

Parlament kiitis kolmapäeval heaks ELi uued avalike hangete ja kontsessioonilepingute reeglid. Uuenduse eesmärk on tagada avalike asutuste poolt hangitavate tööde, toodete ja teenuste kõrgem kvaliteet ja tõhusam rahakasutus. Muuhulgas lihtsustavad uued reeglid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osalemist hangetel ning senisest rangemalt nõuded alltöövõtmise puhul.

Uuendatud riigihangete reeglitega, sätestatakse muuhulgas esimest korda EL tasandil reeglid kontsessioonilepingute sõlmimiseks, et tagada võrdsed konkurentsitingimused ja tõhustada rahakasutust, lisades uued hankekriteeriumid, mis pööravad suuremat tähelepanu keskkonnaküsimustele, sotsiaalsetele aspektidele ja innovatsioonile.


Avalikud asutused kasutavad umbes 18% SKTst tööde, toodete ja teenuste hangeteks ja see teeb neist mõjusa vahendi ühiskondlike eesmärkide saavutamiseks. "Uued reeglid saadavad kodanikele, kellel on õigus nõuda avaliku raha võimalikult tõhusat kasutamist, selge signaali," lausus parlamendi hangete raportöör Marc Tarabella (S&D, BE).


Maksumaksja raha parim kasutus

 

Tänu uuele kriteeriumile hanke võitja valimise protseduuris saavad avalikud asutused pöörata senisest enam tähelepanu keskkonnale, sotsiaalsetele aspektidele ja innovatsioonile, võttes samal ajal jätkuvalt arvesse hanke maksumust ja olelusringi kulu.


Senisest uuenduslikumad lahendused

 

Parlamendiliikmetel survel viidi sisse uus menetlus, millega tugevdatakse innovatsiooni avalikes hangetes. Uus innovatsioonipartnerlus võimaldab avalikel asutustel kutsuda pakkujaid lahendama spetsiifilisi probleeme ettekirjutatud lahendusi välja pakkumata. See jätab osapooltele piisavalt manööverdamisruumi, et töötada üheskoos välja uuenduslikke lahendusi.


Vähem bürokraatiat ja hõlpsam ligipääs väikeettevõtetele

 

Pakkumisprotseduuri lihtsustatakse ettevõtjate jaoks - ainult võitjaks osutunud pakkuja peab esitama täieliku dokumentatsiooni. Euroopa Komisjoni hinnangul peaks see vähendama ettevõtete administratiivset koormust enam kui 80% võrra. Lisaks kutsutakse uute reeglitega üles jagama lepinguid osadeks, et lihtsustada väiksemate ettevõtete osalemist hangetel.


Allhangete rangem kontroll


Sotsiaalse dumping'uga võitlemiseks ja töötajate õiguste tagamiseks sisaldavad uued reeglid punkte allhangete ja põhjendamatult madalate pakkumiste kohta. Pakkujad, kes ei järgi ELi tööõigust, võidakse hangetelt kõrvaldada.


Parlament ei propageeri avalike teenuste erastamist


Äsjane ELi kontsessioonireeglite kokkulepe rõhutab, et liikmesriikidele peab jääma vabadus valida, kas nad soovivad pakkuda avalikke teenuseid ise või hankida neid eraettevõtetelt. Uus direktiiv ei kohusta üldsusele teenuseid pakkuvate avalike ettevõtete erastamist. Lisaks tunnustasid parlamendisaadikud vee kui avaliku hüve erilist staatust ja nõustusid selle valdkonna uute reeglite kohaldusalast välja jätma.


Edasised sammud


Uued direktiivid jõustuvad 20 päeva pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist. Sellest kuupäevast alates on liikmesriikidel 24 kuud aega, et uued sätted riiklike seadustega kooskõlla viia.

 

Menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimese lugemise kokkulepe