Digitaalne ühtne turg: otsingumootorid ja pilvteenused tähelepanu all 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 

Neljapäeval vastuvõetud resolutsioonis kutsusid saadikud liikmesriike ja komisjoni tegema jõupingusi, et eemaldada digitaalse ühtse turu arengut takistavad tõkked. Saadikud rõhutasid vajadust tagada võrdsed tingimused turul tegutsevatele ettevõtetele ja jõustada ELi konkurentsieeskirjad, mis väldiksid domineeriva positsiooni kuritarvitamist ettevõtete poolt. Samuti palusid saadikud Euroopa Komisjonil kaaluda ettepanekuid siduda otsingumootorid lahti muudest kommertsteenustest.

 Vastuvõetud resolutsiooni kohaselt võib digitaalne ühtne turg luua aastas 260 miljardit eurot  lisaväärtust ja omab olulist rolli konkurentsivõime arendamisel. Samas hoiatatakse, et turu toimimiseks tuleb vähendada turu killustatust ning regionaalset ning demograafilist digitaalset lõhet.


Kuna "internetiotsinguturg on digitaalsel ühtsel turul konkurentsi tagamiseks eriti tähtis", väljendavad saadikud resolutsioonis heameelt  Euroopa Komisjoni lubaduse üle otsingumootoreid ja digitaalset turgu tervikuna põhjalikumalt uurida.


Saadikud kutsuvad  pikemas perspektiivis Euroopa Komisjoni üles kaaluma ka ettepanekuid, mille eesmärk on siduda otsingumootorid lahti muudest kommertsteenustest.


Resolutsioonis palutakse Euroopa Komisjonil takistada mis tahes "kuritarvitamist seotud teenuste turustamisel otsingumootorite haldajate poolt". "Otsingumootorite teostatav indekseerimine, hindamine, esitlemine ja reastamine peab olema kallutamata ja läbipaistev," lisasid saadikud.


Saadikud rõhutavad, et kogu interneti andmesidet tuleb kohelda võrdselt, ilma diskrimineerimise, piiramise ja sekkumiseta. Resolutsioonis nõutakse samuti, et ELi Nõukogu avaks parlamendiga läbirääkimised telekommunikatsiooni paketi üle, sest "see teeks lõpu rändlustasudele ELis ja tagaks suurema õiguskindluse võrgu neutraalsuse osas".


Saadikud paluvad Euroopa Komisjonil võtta juhtroll pilvandmetöötluse rahvusvaheliste standardite ja nõuete edendajana selleks, et tagada, et pilvteenused austaksid eraelu puutumatust, oleksid usaldusväärsed, koostalitlusvõimelised, turvalised ja energiasäästlikud.


Menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon