Konfliktimineraalid: saadikud soovivad kohustuslikku sertifitseerimist ELi importijatele 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
Päritolu sertifitseerimine aitaks takistada metallide ja mineraalide müüki, millest rahastatakse relvastatud konflikte. ©BELGA_AFP_L.HEALING  

Kolmapäeval võttis Euroopa Parlament vastu oma seisukoha eelnõu osas, mille eesmärk on edendada tina, tantaali, volframi ja kulla vastutustundlikku importimist. Saadikud leiavad, et ELi importijate suhtes, kes hangivad nimetatud mineraale konflikti- ja riskipiirkondadest, tuleks kohaldada hoolsuskohustuse täitmist käsitlevat sertifitseerimist.

Saadikud hääletasid Euroopa Komisjoni esitatud eelnõusse sisse muudatused, mille kohaselt kehtestataks tarneahelaga seotud hoolsuskohustused kõikide ELi importijate suhtes, kes hangivad tina, tantaali, volframit ja kulda konfliktipiirkondadest.


Tarneahelas allpool asuvad ettevõtjad peaksid võtma kõik mõistlikud meetmed selleks, et määrata kindlaks ja kõrvaldada riskid käesoleva määrusega hõlmatud mineraalide ja metallide tarneahelas ning oleksid kohustatud andma teavet vastutustundliku hankimise huvides enda poolt võetavate hoolsusmeetmete kohta.


Kuna sulatuskojad ja rafineerimistehased on harilikult viimaseks etapiks ülemaailmsetes tarneahelates, kus mineraalide päritolu on võimalik tuvastada, tuleks sulatuskodadel ja rafineerimistehastel läbida sõltumatu välisaudit oma tarneahela hoolsuskohustuse tavade kohta, leiavad saadikud.


Parlament palub Euroopa Komisjonil osutada mikroettevõtjatele ja VKEdele käesoleva määruse rakendamiseks rahalist abi.


Määruse eelnõu defineerib „konflikti- ja riskipiirkonnad” kui piirkonnad, mis on relvastatud konfliktis, kus on laialdaselt levinud vägivald ning kus tsiviiltaristu on purunenud; samuti piirkonnad, mis on ebakindlas konfliktijärgses olukorras või nõrga või puuduva valitsemistava ja julgeolekuga, nagu näiteks läbikukkunud riigid, ning piirkonnad, mida iseloomustab rahvusvahelise õiguse kohaste inimõiguste laiaulatuslik ja süstemaatiline rikkumine.


Edasised sammud


Selleks, et jõuda kokkuleppele määruse lõplikus sõnastuses, tuleb parlamendil ja ELi Nõukogul sellealaseid läbirääkimisi alustada.


Menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimene lugemine