Õhu kvaliteet: saadikud kiitsid heaks uued õhusaasteainete piirmäärad  

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 

Kolmapäeval andis parlament heakskiidu ambitsioonikamate riiklike piirmäärade kehtestamisele kuuele olulisele õhusaasteainele, sh vääveldioksiidile, tahketele osakestele ja lämmastikoksiididele. Eelnõu eesmärk on leevendada õhusaaste probleemi, mis põhjustab ligikaudu 400 000 inimese enneaegse surma ELis igal aastal. Plaanitavad reeglid võivad ära hoida 40 miljardi euro ulatuses õhusaastega seotud kulusid 2030. aastani.

"Õhusaaste on väga suureks koormaks majandusele ja inimeste tervisele. Samuti kahjustab õhusaaste loodust ja seda ei saa peatada ELi liikmesriikidel piiridel," ütles raportöör  Julie Girling (ECR, UK).


"Minu raport avaldab Euroopa Komisjonile  survet sõidukite reaalselt tekkiva heitgaaside testimise sisseviimiseks. Oleme kõik ühel meelel, et  lämmastikoksiidide probleemiga tuleb kiirelt tegutseda," lisas ta.


Saadikud soovivad, et tulevases riiklike õhusaasteainete piirmäärade direktiivis oleks uued piirmäärad vääveldioksiidi (SO2), lämmastikoksiidide (NOx), muude lenduvate orgaaniliste ühendite kui metaani (NMVOC) , metaani (CH4), ammoniaagi (NH3), ja tahkete osakeste kohta (kuni PM2,5 mikromeetrit) aastateks 2020 ja 2030.


Saadikud soovivad, et direktiiv panustaks ka elavhõbeda heite vähendamisse, aga enne piirmäärade seadmist tuleks läbi viia mõju-uuring.


Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peavad viivitamata saavutama kokkuleppe praegu kaalumisel oleva tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste määruse uue ettepaneku kohta, ütlevad saadikud.


Saasteainete heited rahvusvahelises mereliikluses


Saadikud leiavad, et Euroopa Komisjon peaks kaaluma rahvusvahelises mereliikluses tekkivate heitkoguste vähendamise meetmeid, eelkõige liikmesriikide territoriaalvetest ja majandusvöönditest pärit heite vähendamiseks, ja vajadusel esitama seadusandliku ettepaneku.


Edasised sammud

Saadikud alustavad nüüd läbirääkimisi ELi Nõukoguga, et jõuda kokkuleppele direktiivi lõplikus sõnastuses.


menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimene lugemine

400 000  ; enneaegset surma Euroopa Liidus igal aastal õhusaaste tõttu

Jaga seda tsitaati: