Neljapäeval parlamendi toetuse saanud tõhustatud viisavabaduse peatamise mehhanismi alusel saab viisanõude kolmandate riikide kodanikele sisse viia kiirendatud korras kui esineb suurel määral viisavabaduse tingimuste eiramist või tekib oht sisejulgeolekule.

“Saavutasime toimiva ja paindlikuma mehhanismi tagades inimõiguste kaitsmise. Olen kindel, et pärast mehhanismi heakskiitmist läheb ELi Nõukogus viisavabaduse andmine Ukrainale ja Gruusiale ladusalt , arvestades, et mõlemad riigid on täitnud ettenähtud kriteeriumid, ütles raportöör Agustín Díaz de Mera (EPP, ES).


Uuendatud mehhanismi alusel saab peatada viisavabaduse kokkulepped kolmandate riikidega juhul kui:


  • ELi territooriumil ebaseaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike arv suureneb järsult ja olulisel määral;
  • suureneb olulisel määral kolmanda riigi kodanike esitatud põhjendamatute varjupaigataotluste arv;
  • kolmandad riigid ei tee koostööd tagasivõtutaotluste osas;
  • kui suurenevad julgeolekut ähvardavad ohud Euroopa territooriumil.

Viisavabaduse peatamise mehhanismi kasutamise võivad käivitada nii Euroopa Komisjon kui ka ELi liikmesriigid. Samas rõhutatakse, et otsus viisavabaduse ajutiseks peatamiseks peab põhinema ”asjakohastel ja objektiivsetel andmetel”.


Pärast vastava info edastamist liikmesriigi poolt (või enamuse liikmeriikide ettepanekul) või Euroopa Komisjoni vastavasisulise raporti alusel peab komisjon tegema ühe kuu jooksul otsuse viisanõude taaskehtestamise kohta üheksaks kuuks.


Viisavabaduse peatamise perioodil peaks komisjon koostöös vastava kolmanda riigiga proovima leida lahendusi asjaoludele, mis viisid viisavabaduse peatamiseni.


Komisjon vastutab ka olukorra jälgimise eest viisanõudeta riikides ja annab aru vähemalt kord aastas Euroopa Parlamendile ja ELi Nõukogule, sellest kas need riigid täidavad jätkuvalt viisavabaduse tingimusi.


Juhul kui viisavabaduse peatamiseni viinud olukorras ei ole muutusi peab komisjon vähemalt kaks kuud enne üheksakuulise perioodi lõppu esitama ettepaneku ajutise viisanõude kehtestamise pikendamiseks  veel 18 kuuks.


Viisavabaduse peatamise mehhanismi tõhustamine on seotud ettepanekutega anda viisavabadus Gruusiale, mille osas on saadikud ja ELi Nõukogu juba kokkuleppele jõudnud, ning Ukrainale ja Kosovole.


Edasised sammud


Määrus vajab nüüd ELi Nõukogu ametlikku heakskiitu. See jõustub 20 päeva pärast avaldamist ELi Teatajas.


menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe