Erikomisjon terrorismivastase võitluse tõhustamiseks  

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 

Saadikud kiitsid heaks ajutise erikomisjoni loomise, mille eesmärgiks on uurida võimalikke puudujääke terrorismivastast võitlust puudutavas seadusloomes ja koostöös ELi riikide vahel.

Erikomisjon ülesanded:

 

  • uurida ja erapooletult hinnata liikmesriikide õiguskaitseasutuste, ELi pädevate asutuste ja tunnustatud ekspertide esitatud fakte ja terrorismiohu suurust Euroopas

 

  • uurida millised võimalikud vead ja häired on hiljaaegu võimaldanud eri liikmesriikides korraldada terrorirünnakuid.

 

  • uurida ja hinnata praeguste välispiirihalduse meetmete ja vahendite rakendamist, sealhulgas välispiiridel teostatava kontrolli puudujääke

 

  • välja selgitada puudused, mis segavad kohtuliku, õiguskaitsealase ja luureteabe vahetamist liikmesriikide vahel

 

  • hinnata ELi terrorismivastase võitluse õigusaktide ja nende rakendamise mõju põhiõigustele

 

  • koguda teavet radikaliseerumise protsessi ja liikmesriikides kehtestatud deradikaliseerimise programmide tulemuslikkuse kohta

 

  • hinnata liikmesriikide vahelise koostöö, rahapesu ja terrorismi rahastamisega võitlevate pädevate asutuste ja õiguskaitseasutuste koostöö tulemuslikkust

 

  • uurida praegust parimate tavade vahetust ja koostööd riigi ametiasutuste ja asjaomaste ELi asutuste vahel seoses pehmete sihtmärkide kaitsega, mis hõlmab transiidialasid, näiteks lennu- ja rongijaamu ning elutähtsa infrastruktuuri kaitset.

Lisainfo

 

Erikomisjonis on 30 parlamendiliiget ja selle ametiaeg on 12 kuud, mida on võimalik vajadusel pikendada. Komisjon esitab vahearuande ja lõpparuande, milles esitatakse erikomisjoni töö käigus kogutud teave ja soovitused.

 

Komisjon korraldab oma ülesannete täitmiseks külaskäike ja kuulamisi ELi institutsioonidega ja ametitega ning rahvusvaheliste ja siseriiklike asutustega, õiguskaitseametnike, politseiametnike, luureteenistuste ametnike, kohtunike ja kohtu-ametnike ning teadus- ja äriringkondade ja kodanikuühiskonna esindajatega, sealhulgas ohvrite organisatsioonidega.