Kliimamuutused: metsade CO2 sidumise suurendamine 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 

Kolmapäevasel täiskogu istungil toimunud hääletusel toetas parlament plaane vähendada metsade säästva majandamise abil kasvuhoonegaaside heidet ja suurendada süsihappegaasi sidumist.

Parlamendiliikmed toetasid määruse ettepanekut, mille kohaselt peavad ELi riigid tagama, et metsamajanduses ning põllu- ja karjamaa kasutamisega seotud CO2 heide ja selle heite sidumine on tasakaalus.

Parlamendliikmed lisasid sätted, mille kohaselt tuleb kooskõlas ELi pikaajaliste eesmärkide ja Pariisi kliimakokkuleppega alates 2030. aastast tagada, et sellise maakasutuse puhul süsihappegaasi seotakse rohkem kui heidet tekib.

 

Kui esimesel viiel aastal seotakse süsihappegaasi rohkem kui maakasutuses heidet tekib, saab seda kasutada krediidina järgmise viie aasta eesmärkide täitmisel. Liikmesriigid võivad seda krediiti kasutada ka kohustuste jagamise eesmärkide määruse sihtide saavutamisel.

Liikmesriigid peavad vastuvõetud teksti kohaselt igal aastal aru andma tekkinud CO2 heite kohta eesmärgiga tasakaalustada CO2-heide ja selle sidumine kahe viieaastase perioodi vältel: 2021-24 ja 2026-2030. Kui liikmesriik ei täida eesmärki antud perioodidel, siis arvestatakse puudujääk maha kohustuse jagamise määruses toodud eraldisest.

Edasised sammud

Muudatused Euroopa Komisjoni esitatud määruse ettepanekusse võeti vastu häältega 532 poolt, 144 vastu, 20 erapooletut. Vastuvõetud raport on Euroopa Parlamendi seisukoht läbirääkimisteks ELi Nõukoguga määruse lõpliku sõnastuse osas.