Nulltolerants seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise suhtes 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • Parlamendiliikmed nõuavad terviklikku ELi strateegiat soolise vägivalla kõikide vormide vastu võitlemiseks.
  • Tegeleda tuleb vähese teavitamise ja sotsiaalse häbimärgistamise probleemidega.
  • Luua tuleb sõltumatutest ekspertidest koosnev töörühm, kes uuriks olukorda Euroopa Parlamendis.

Saadikud mõistavad hukka igasuguse seksuaalse vägivalla ja ahistamise ning peavad taunitavaks, et sellesse suhtutakse liiga leebelt. Selliste tegude toimepanijad tuleb vastutusele võtta.

Resolutsioonis korratakse 2014. aastal Euroopa Komisjonile esitatud üleskutset koostada ELi terviklik strateegia ja direktiivi ettepanek, mille abil võidelda soolise vägivalla kõikide vormide, sealhulgas naiste ja tütarlaste seksuaalse ahistamise ja seksuaalse väärkohtlemise vastu.

 

Resolutsioonis lisatakse, et seksuaalse ahistamise vastu võitlemise meetmete hulka kuulub tegelemine vähese teavitamise ja sotsiaalse häbimärgistamise probleemidega.

 

Parlamendiliikmed nõuavad, et parlament uuriks kiiresti ja põhjalikult hiljutisi meedias avaldatud süüdistusi seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise kohta Euroopa Parlamendis, korraldaks kõigile parlamenditöötajatele ja -liikmetele kohustusliku koolituse, mille teemaks on austus ja väärikus töökohal, moodustaks sõltumatutest ekspertidest töörühma, et uurida seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise juhtumitega seotud olukorda parlamendis, ning tõhustaks kannatanute toetamist ja nõustamist.

 

Liikmesriigid peaksid hindama olukorda kohalikus parlamendis ja võtma vastu vajalikud meetmed. Poliitikutel on kodanike valitud esindajatena väga suur vastutus – nemad peavad andma positiivset eeskuju seksuaalse ahistamise vältimisel ja selle vastu võitlemisel.

Resolutsioon võeti vastu 580 poolthäälega. Vastu oli 10 parlamendiliiget ja 27 jäi erapooletuks.

 

Lisateave

 

 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. aastal läbi viidud ning kogu ELi hõlmava naistevastast vägivalda käsitleva uuringu kohaselt on:

 

  • iga kolmas naine kogenud täiskasvanuna füüsilist või seksuaalset vägivalda,
  • kuni 55% ELi naistest kogenud seksuaalset ahistamist,
  • 32% ohvrite puhul nimetatud teo toimepanijaks ülemus, kolleeg või klient,
  • 75% kvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel või tippjuhtkonnas töötavatest naistest puutunud kokku seksuaalse ahistamisega,
  • 61% teenindussektoris töötavatest naistest kogenud seksuaalset ahistamist,
  • 20% ELi 28 liikmesriigi naistest, kel vanust 18–29 eluaastat, kogenud küberahistamist,
  • iga kümnes naine kogenud seksuaalset ahistamist uue tehnoloogia vahendite kaudu.