Tarbijakaitse tõhustamine veebiostude puhul 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
Uued eeskirjad peaksid aitama kasvatada usaldust piiriülese e-kaubanduse suhtes ©AP Images/European Union-EP  
  • 37% veebilehekülgedest, mis pakuvad reise, meelelahutust, riideid, elektroonikakaupu ja tarbijakrediiti, olid 2014. aastal seotud tarbija õiguste rikkumisega
  • riiklike asutuste volitusi täiendatakse, et parandada nende võimalusi pettuste uurimiseks
  • koordineeritakse võitlust piiriüleste rikkumiste vastu

Teisipäeval kiitsid parlamendiliikmed lõpphääletusel heaks uued ELi eeskirjad, mille eesmärk on kaitsta tarbijaid petuskeemide eest paremini.

Uue tarbijakaitseasutuste vahelise koostöö määrusega täiendatakse riiklike asutuste volitusi, et tuvastada ja lõpetada veebiostude puhul tarbijakaitse-eeskirjade rikkumised ja tõhustada riiklike asutuste koostööd.

 

Riiklike järelevalveasutuste volitusi täiendatakse, et võimaldada muu hulgas:

 

  • domeeniregistrite pidajatele ja pankadele teabenõuete esitamist, et tuvastada petturitest kauplejaid,
  • kaupade ja teenuste ostmist kontrollostudena, sh variisikuna, et tuvastada rikkumisi,
  • veebilehe mahavõtmise või seal selgesõnalise tarbijatele suunatud hoiatuse kuvamise nõudmist juhul, kui puuduvad muud võimalused ebaseadusliku tegevuse peatamiseks,
  • trahvide kehtestamist,
  • nõudmist, et kaupleja hüvitaks tarbijatele rikkumisega tekitatud kahju, ja info edastamist tarbijatele kahjude hüvitamise kohta.

 

 

Laiaulatuslike rikkumiste puhul, mis on kahjustanud, kahjustavad või võivad tõenäoliselt kahjustada tarbijate kollektiivseid huve „vähemalt kahes kolmandikus liikmesriikides, mille elanikkond moodustab kokku vähemalt kaks kolmandikku ELi elanikkonnast“, hakkab edaspidi riiklike asutuste tegevust rikkumiste uurimisel koordineerima Euroopa Komisjon.

 

Üks uutes eeskirjades kajastuv parlamendi peamine nõudmine puudutab tarbijaorganisatsioonide suuremat kaasamist. Tarbijaorganisatsioonidele ja -ühendustele tagatakse edaspidi õigus anda liikmesriikide pädevatele asutustele ja Euroopa Komisjonile kahtlustatavate rikkumiste kohta hoiatusteateid.

 

Raportöör Olga Sehnalová (S&D, CZ): „Uued eeskirjad tõhustavad tarbijakaitsega tegelevate organisatsioonide ja asutuste koostööd, et tagada parem järelevalve ja tugevdada võitlust piiriüleste rikkumistega. Riiklikud asutused, Euroopa Komisjon ja tarbijaorganisatsioonid loovad koos tõhusa mehhanismi petturitest kauplejate vastu võitlemiseks.

 

Edasised sammud

 

Parlamendi heaks kiidetud eeskirjad vajavad nüüd jõustumiseks ELi Nõukogu ametlikku heakskiitu. Määrus hakkab kehtima 24 kuud pärast jõustumist.