Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis leiab parlament, et Brexiti läbirääkimiste esimeses faasis on saavutatud piisavat edu, mis võimaldab liikuda edasi läbirääkimiste teise etappi.

Parlamendiliikmed tervitavad resolutsioonis ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkijate  8. detsembri eduaruannet ja soovitavad ELi 27 riigi- ja valitsusjuhil võtta 15. detsembril toimuval kohtumisel vastu otsus, et Brexiti läbirääkimiste esimeses etapis on saavutatud piisavalt edusamme, et võimaldada minna läbirääkimistega edasi teise etappi.

 

Samas rõhutatakse resolutsioonis, et läbirääkimiste teine etapp on edukas vaid juhul, kui Ühendkuningriigi valitsus austab täielikult ühisraportis võetud kohustusi ja need sätestatakse ka väljaastumislepingus.

 

Resolutsioonis tuuakse välja viis küsimust, mis tuleb lahendada, enne kui parlament lõplikule lepingule nõusoleku annab. Need on:

  • kodanike õiguste kohaldamisala laiendamine tulevastele partneritele,
  • lihtsa, deklaratiivse ja tasuta haldusmenetluse tagamine „alalise elukoha staatuse“ taoltuste puhul
  • kodanike õigusi käsitlevate sätete tõlgendamist puudutavate Euroopa Liidu Kohtu otsuste siduva iseloomu tagamine ning kodanike kaebuste lahendamiseks loodava tulevase sõltumatu riikliku asutuse (ombudsmani) rolli kehtestamine,
  • vaba liikumise õiguse jätkuv tagamine Ühendkuningriigi kodanike jaoks, kes elavad praegu ELi 27 liikmesriigis,
  • Põhja-Iirimaa ja Iirimaaga seoses võetud kohustuste täitmise tagamine.

Üleminekukord, mis peaks olema ajaliselt piiratud, peaks hõlmama ELi õigustiku, sealhulgas kodanike õiguste järgimise pikendamist. See tähendab, et olemasolevad ELi õigus-, eelarve-, järelevalve-, kohtu- ja jõustamisinstrumendid ning -struktuurid kehtiksid Ühendkuningriigi suhtes ka üleminekuperioodil. ELi ja Ühendkuningriigi suhted võiksid tulevikus toimida assotsieerimislepingu alusel, leitakse resolutsioonis.

 

Parlament on võtnud Brexiti läbirääkimiste kohta vastu kaks resolutsiooni: 5. aprillil ja 3. oktoobril 2017. Resolutsioonid valmistas ette parlamendi Brexiti juhtgrupp, mida juhatab Guy Verhofstadt (ALDE, BE).

 

Resolutsiooni ettepanekut arutati täiskogul Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi ja ELi Brexiti läbirääkija Michel Barnier’ga kolmapäeval, 13. detsembril.